جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۰۱

صادر کردن پروانه مجموعه داری در حوزه چاپ و صحافی در تبریز