دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۵۸

صادر کردن پروانه مجموعه داری در حوزه چاپ و صحافی در تبریز