پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۲

صحنه ای دردناک از گره خوردن مار به پای یک کشاورز فیلم