چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۱

صحّت اقتدا به امام جماعت مکّه