سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۳۹

صحّت اقتدا به امام جماعت مکّه