یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۶

صهیونیستها فنون رزمی به نظامیان جمهوری آذربایجان آموزش می دهند