شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۴

صهیونیستها فنون رزمی به نظامیان جمهوری آذربایجان آموزش می دهند