شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۵۴

صورت های مالی های وب تا 25 منتشر می شود تعلل حسابرس به دلیل اعمال نظر ...

1. سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده), ن-۱۰, ۱۳۹۷/۰۴/ ۲۰ ۲۳:۵۲:۳۰ · ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۳:۵۲:۳۰. هاي وب, داده گستر عصر نوين, آگهی دعوت به مجمع ...

2. صورت‌های مالی - سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal

تاپکيش, تجارت الکترونيک پارسيان کيش, اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده), ن-۱۰, ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۵۹:۵۲ · ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ...

3. حسابرس «های وب» از جمع حسابرسان معتمد بورس اخراج شد/ برای ...

5 مه 2018 ... به گزارش بورس۲۴ : نماد «های وب» اگرچه مدت کوتاهی در بورس تهران حضور ... در کدال منتشر شد و طی آن سازمان بورس ضمن اعلام ارجاع پرونده «های وب» به ... از فهرست حسابرسان مورد اعتماد سازمان بورس به مدت دو سال اخراج می‌شود. ... و صورت‌های مالی، نماد شرکت می‌تواند کمتر از یک ماه آینده بازگشایی شود. ... دلیل رشد سهم چیست؟

4. آشنايي با امنيت تجارت الکترونیکی - دانشگاه علوم پزشکی یزد

ﺷﻮد. در. اﻣﻮر ﲡﺎري ، ﲡﺎرﺗﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﳏﺴﻮب ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﺑﺴﯿﺎري از. ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﱵ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ... ﻫﺎى راﯾﺎﻧﻪ. اى ﻧﻔﻮذ و ﻧﻔﻮذﮔﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ. ﺧﻮاﻫﯿم. ﺻﺤﺒﺖ. ﺑﺎره. اﯾﻦ. در. ﺗﻔﺼﯿﻞ. ﺑﻪ .ﮐﺮد. 1. -2. ) اﻣﻨﯿﺖ .... ﺻﻔﺤﻪ وب. ﺧﺎص ، ﳕﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﳘﮑﺎرى ﮐﺎرﺑﺮان در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﱰش اﯾﻦ ﻧﻮع. از ﮐﺪﻫﺎى ﳐﺮب اﺳﺖ . □ ...... 25. آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ. ﲡﺎرت اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ. داﺷﺖ اﯾﻦ روش ﮐﻨﱰل دﺳﱰﺳﻲ ﺑﯿﺸﱰ در ﳏﯿﻂ. ﻫﺎي ﲡﺎري.

5. Untitled - سازمان توسعه تجارت

5 ا کتبر 2015 ... با ضخامت 3 تا 5 میلی متر با استخراج ازالیه های زمین به دلیل دارا بودن flexstoneسنگ های ..... توسط دولت اعالم می شود به صورت مستمر و جدی پیگیری نشود. ...... اعمال شد اما برخي بانک هاي خصوصي امکان برقراري ارتباط مالي با ... او اظهار کرد: اخذ کارمزد در صرافي ها 10 تا 25 درصد هزینه ..... رهبری به نقل از وب سایت ایشان(.

6. ارایه چارچوبی آرمانی و کارکردی برای کنترل ... - سازمان بازرسی کل کشور

منتشر مي شود. ... فصلنامه دانش ارزيابی در طی تالش های بی وقفه خود در سال های گذشته، کوشيده تا با ... در ايران کار نظارت و بازرسی به صورت تشكيالتي و رسمی بر عهده سازمان ... به لحاظ سياسی، اعمال نظارت موجب تقويت مفهوم حسن جريان امور و اجرای صحيح ... باعـث تطبيـق عمليات با برنامـه مـی شـود و نظـام را در زمينـه هدف های مـورد نظـر از ...

7. اﺧﻼق در ﺗﺠﺎرت - سامانه اختصاصی اساتید

،اﻧـﺪ. ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺮ. ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﺑﺸﺮي و ﺑﻪ. وﯾﮋه اﺧﻼﻗﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد . در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﺗ. ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ ... و اﯾﺠـﺎد دوره. «ﻫـﺎي. ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. اﺧــﻼق ﺗﺠــﺎري. » در داﻧــﺸﮕﺎه. ﻫــﺎي ﮐــﺸﻮر. اﻋــﻼم آﻣــﺎدﮔﯽ ﻣــﯽ ...... ر و اﻋﻤـﺎل ﺧـﻮد را ..... ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﮐﺎري ﺑﺎ رﻗﺒﺎي ﺗﺠﺎري ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ..... ﮐﻨﺪ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐـﺎﻻ در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم. ،. ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺪارك ﯾـﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم را ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ . .25.

8. Untitled - دفتر هیئت دولت

14 فوریه 2018 ... با توجه به اینکه محدودیتهای اعمال شده بر کشور ... میدهد، از آنجا که صورت چنین معادلهای به راحتی می تواند با چاپ پول ... میشود به گونهای که قیمت کالاها افزایش می یابد و بانک مرکزی ناچار ...... مالی طرحهای اشتغالزا، طرحهای اشتغالزا پس از تصویب در .... نمی پذیرد و این موضع گیری به دلیل برای دور زدن تحریم های شورای ...

9. مدیریت بهره وری اطلاعات - قائمیه

استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری موجب مــــی گردد که بهره وری به صورت یک .... خود از این طرح را منوط به تضمینهای کافی مالی دانسته اند و دلیل آن را نیز، عدم شفافیت در ... نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند، 25 درصد بیش از دیگران است. .... فرآیندی است که به مدیران امکان می دهد تا هزینه های اقتصادی و عملیاتی مورد نظر را ...

10. بهمن 1392 - نوشته های جلال - BLOGFA

29 ژانويه 2015 ... وی گیلان را پیرترین استان کشور از نظر جمعیتی عنوان کرد و افزود: .... اینکه آقای علی مطهری مورد توجه رسانه های بیگانه است نه به این دلیل .... نیست، بلکه این تک تک اعمال ماست که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت چرا که .... این محرومیت موجب می شود تا بیشتر مواقع در دام ارزیابی های شتاب زده ...... پروفایل مدیر وبلاگ

11. آرشیو - اصلاح نیوز

استاندار مازندران ؛ تقویت بخش خصوصی موجب تقویت دولت می شود ... جعفرزاده ایمن آبادی : نفوذ سرویس های جاسوسی انگلیس به منزل احمدی نژاد ..... اتهام مالی تازه به حمید بقایی/ مفقود شدن ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو و ۵۳۰ هزار دلار ...... تجمع معترضان به تعلل در اعلام نتایج انتخابات شورای شهر ساری ...... مسابقات وبلاگ نويسي جهاد سايبري

12. مجموعه مقالات همايش امام جعفرصادق(ع)- جلددوم - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

حوزه معاونت فرهنگی با همکاری حوزه های معاونت اداری مالی، پژوهشی، دانشجوئی، آموزشی .... شود. این امامت و پیشوایی همیشگی و پایدار به آدمی یاری می رساند تا بهترین پاسخ ها ..... می كند. شاید دلیل این همه تاكید بر انجام این امور و وظایف در ایجاد ارتباط با خداوند ،این است ..... 25. صادق)ع(. ضرت امام جعفر. ی ح. دگ. ک زن. سب. ش. همای. ه مقاالت. جموع.

13. بسته های ارزان قیمت عبارات تاکیدی تجسم خلاق و قانون جذب

4-جذب ثروت میلیاردی با خودهیپنوتیزم فوق پیشرفته 250 تومان تا یک روز از زمان اعلام ... 25-کسب خلاقیت و ذهن شهودی عالی در 21 روز59تومان ... 2000دقیقه فایل های صوتی انگیزشی تکرار شونده سایت ما به صورت کامل ... پوشه جدا به صورت رایگان ارسال میشود عبارت های تاکیدی جذب ثروت هوش مالی تقویت ...... به برنامه نویسی (c++ و.

14. تبریک به ناصر حجازی و مصاحبه با ژنرال - طرفداران ژنرال ...

وى درباره اولويت بندى هاى باشگاه استقلال در اين فصل نيز گفت: در ليگ برتر تمامى تيم ... درباره حاشيه هاى به وجود آمده بر سر حضور بازيكنان برزيلى نيز گفت: شركت وب ... هاى تصويرى انجام مى دهند و ما به دليل نبود اين امكان در ايران تلاش مى كنيم تا با ... در هر صورت اين مساله به مسوولان باشگاه پرسپوليس مربوط مى شود اما معتقدم آنها ...

15. قرارگاه ضد صهیونیستی کمیل

عبور از چالش (25) .... پرینترهای لیزری نیز خود به فرمت های تک رنگ و رنگی تقسیم می شوند. ... پرینتری که شبکه را پشتیبانی می کند، ممکن است در ابتدا گران به نظر ... می شود که سریع تر از پرینتری که تا 12 صفحه در دقیقه را پشتیبانی می کند، ... اما به دلیل تفاوت در تکنولوژی، متن با کار گرافیکی چاپ یک پرینتر جوهر  ...

16. صورت های مالی «های وب» تا ۲۵ تیر منتشر می شود/ تعلل حسابرس ...

صورت های مالی «های وب» تا ۲۵ تیر منتشر می شود/ تعلل حسابرس ... حسابرس به دلیل اعمال نظر ...

17. صورت‌های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس ...

صورت‌های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس به‌دلیل اعمال نظر ...

18. صورت‌های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس ...

... می‌شود/ تعلل حسابرس به ... شده تا صورت‌های مالی ... به‌دلیل اعمال نظر ...

19. صورت‌های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس ...

صورت‌های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس به‌دلیل اعمال نظر ...

20. سهامداران «های وب» ۱۶ مرداد به مجمع می‌روند /مجمع سالانه ...

... به های وب به دلیل ... صورت‌های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس به ...

21. بایگانی‌های لیست قیمت پلی اتیلن - فروشگاه بخشي 66314124

... می باشد. به ... صورت‌های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس به‌دلیل ...

22. آخرین وضعیت صورت های مالی حسابرسی شده "های وب" | تی نیوز

... را تا 20 تیر در کدال منتشر می ... به صورت های مالی ... به حسابرس ارائه شود ...

23. حسابرس معتمد بورس و "های وب" اخراج شد

... (حسابرس رسمی "های وب") ... به اصلاح صورت‌های مالی است. به عبارت ... معرفی می شود ...

24. شیرین‌کامی سهامداران قزوین منوط به یک اتفاق/ سال شیرین ...

صورت‌های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس به ... صرفا به عنوان نظر ...

25. ارایه صورت های مالی نفت پارس بدون بند حسابرس

... صورت های مالی ... های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس به ...

26. مواضع سازمان بورس درباره "های وب" اعلام شد - شبکه ایران‌کالا

1- ابهام درخصوص صورت های مالی ... تخلف یا به‌دلیل ... ۹ تا ۱۰ درصد گران می‌شود. ...

27. گمانه‌زنی جدید از نماد « های وب » - دنیای بورس

صورت‌های مالی براساس منایع آگاه «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود. به گفته منابع مطلع ...

28. (های وب)داده گستر عصر نوین | صفحه 140 | تالار بورس

... پاسخ به صورت‌های مالی ... می شود های وب ... بلکه حسابرس شرکت به دلیل ...

29. قرار جلب به دادرسی چیست؟ - boursenews.ir

... به نظر می ... صورت‌های مالی «های‌وب» تا ۲۵ تیر منتشر می‌شود/ تعلل حسابرس به‌دلیل ...