پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۶

صیانت از میراث گذشته و شناسایی نیاز های امروز، دو ویژگی حوزه علمیه پیشرو