شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

صیانت از میراث گذشته و شناسایی نیاز های امروز، دو ویژگی حوزه علمیه پیشرو