چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۳۸

ضرورت اشراف اطلاعاتی در شناسایی نقاط ضعف و قوت رده های اجرایی