دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۱۴

ضرورت اشراف اطلاعاتی در شناسایی نقاط ضعف و قوت رده های اجرایی

1. ﻫــﺎ و ﺗﻬﺪﯾــﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻧﻘــﺎط ﻗــﻮت و ﺿــﻌﻒ و ﻓﺮﺻـ

ﻫﺎي ﻣﯿﺎن. ﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨـﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﻓﺮﺻﺖ. ﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳـﺖ ... آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ. اﺳﺖ. .... ﻫﺎي ﮐﻼن ﻧﻈﺎم و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺮح . ﻫﺎ و اﻗﺪام. ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ. .2. ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ .... رﯾﺰي را ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺒﺎرﺗ. ﻨﺪ از: .1.

2. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ - پرتال جامع علوم انسانی

8 سپتامبر 2015 ... ﺑﺮاي آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ ... ر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺣـﻮزه ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ و از ﺳـﻮي ﻣـﺪﯾﺮان و ... آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮ را ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت. ﻧﺎﻣﯿﺪه .اﻧﺪ ..... اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳ. ﯿﺎﺳﺖ .... ﮐﺎراﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ رده .... ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﺎزﻣﺎن و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺳـﺎزﻣﺎن، ﺿـﺮورت روﯾﮑـﺮد .... ﻫﺎي ﮐﻼن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠ.

3. بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای هیات والیبال ...

علی همتی عفیف,سید مجید الهی,رامین اکبرزاده,مبین حاجی حسنی,رامین نظری ; مجله: مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی ; زمستان 1395، دوره اول - شماره 4 ; صفحه 201.

4. ﭼﮑﯿﺪه - آینده‌پژوهی دفاعی (DFSR)

13 نوامبر 2017 ... اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺣﺘﯽ ارﺗﺶ. ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ ... اﺟﺮاي. ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟﻨﮓ. ﻫﺎي آﺗﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎي ﻧﺒﺮد آﯾﻨﺪه و. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ... ﻫﺎي آﻣﺎدوﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ؛ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ اﺑﻌـﺎد. ﮐﻠﯿﺪي و ﻣﺆﻟﻔﻪ ... ﻫﺎي رده ﺗﻬﯿـﻪ. و ﻧﮕﻬﺪاري، ..... اﻓﺰاﯾﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮي، اﺷﺮاف اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﮔﺮﯾﺰ از ﺟ ..... اﺟﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدد. .2. ﻃﺮح.

5. تبیین نقاط قوت و ضعف کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از ...

یافته‌ها نشان داد از جمله عمده‌ترین نقاط قوت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامة درسی ... است و از نقاط ضعف کاربرد فاوا در برنامة درسی غیرمتمرکز می‌توان به کمبود امکانات سخت‌افزار(دستگاه‌ها، شبکه‌ها و. ... اندیشه های نوین تربیتی .... چالش‌ها و رویکرد‌های عصر اطلاعات و ضرورت تحول در ساختار و فرایند اجرای برنامۀ درسی آموزش ...

6. کارگاه برنامه ریزی استراتژیک - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

دورنما. و ارزش. های سازمانی. •. شناسایی مشکالت استراتژیک .... نسبت به آنچه بايد در آينده انجام شود و نيز تنظيم طرح هاي اجرايي ..... اﺷراف ﮐﺎﻣل رﺋﯾس داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺷراﯾط ﮐﻟﯽ. ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ... نقاط قوت. نقاط ضعف. برخورداری از پزشکان متبحر و کارآزموده و. معروف ... تفاوت بين رده هاي مختلف استخدامي ..... descriptive information about what makes the.

7. آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

5 آوريل 2005 ... ﻫـﺎي. ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ. دﻫﻨﺪه. ي آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ... اﺟﺮاي ﭘﺮوژه. ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ..... از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ روﻧﺪﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ...... ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮ در ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺴﺖ ..... ﯾﺎدآوري اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ...... وف ﺑﻮدﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ و راﻫﺒﺮدي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاي وي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ...... ﭘﯿﺮوي اﻋﻀﺎي رده ﭘﺎﯾﯿﻦ.

8. زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮو

ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن دﻻﻳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ... ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻣﺸﺎور در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ ... ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻻﻳﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮات در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﺒﻨﺎن .... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ، از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮﮔﺬا.

9. ایرنا - فرماندهان باید اشراف اطلاعاتی را به عنوان یک فرصت بی نظیر ...

3 دسامبر 2017 ... سرلشکر باقری اضافه کرد: طبیعتا در این مسیر اشراف اطلاعاتی، ... کل قوا، بارها و بارها بر مساله اهمیت و ضرورت توجه به اشراف تاکید فرموده اند که این مهم از ... تمام زیرمجموعه های خود، جزئیات، نقاط قوت و ضعف، پیشرفت ها و ناکامی های آن به ... کلیدی نیروهای مسلح اشراف باید بتواند این مشکلات را به خوبی شناسایی کند ...

10. فرهنگ‌سرای نیاوران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

لازم به تذکر است که قسمت اداری به قسمت‌های دیگر فرهنگسرا اشراف ندارد. ... هم متصل می‌کند و برای برگزاری فعالیت‌های گوناگون از جمله اجرای نمایش و کلاسهای آموزشی ...

11. دانلود فايل - سازمان بازرسی کل کشور

تخصیص و شناسايی محیط خارجی از نظر تهديدها و فرصت هاي مؤثر بر عملکرد كاركنان؛ ... رده هاتابعی از سرمايه انسانی و اجتماعی آن ها در جهت برنامه ريزی و اجرای حركت های رقابتی ... ضعف و قوت خود، دانش ضمنی از رفتارهای غیر معمول پرسنل عملیاتی، سبک های .... ضروری است كه چگونه استراتژی های منابع انسانی به عاليق ذی نفعان در سازمان  ...

12. ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻮده و ﺳﻌﻲ دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑـﻪ اﺻـﻼح ﻧﮕـﺮش ﻫـﺎي. ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ در ...... ﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻳﺎ ﻗﻮت آن ﻣﺮﺣﻠﻪ راﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ. ﻞ ﺑﻌﺪي ﻧﻘﺸﻬﺎي ...

13. سال اول - سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

5 سپتامبر 2009 ... ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان (آﻣﺎدﮔﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ، ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و ﺑﺎزﺳـﺎزي و ﺑـﺎزﺗﻮاﻧﯽ) ..... ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾـﺎ. ﭘﺮوژه. ) ﮐﻪ . ﻻزم اﺳﺖ. ﻧﻘﺎط. ﻗﻮت. ﯾﺎ. اﺣﯿﺎﻧﺎً. ﺿﻌﻒ. آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺷﻮد. و. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ...... ﺑﺮ ﺿﺮورت. ﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺤﺮان و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺎﻫﺶ. ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي. زﻟﺰﻟﻪ. ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ... اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ... رﯾﺰي ﺷﺪه از اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ...... ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺸـﮑﻞ در رده.

14. آشنـایـــی با ریـفــرمـــــر - شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی

توجه به این نکته ضروری است که شرکتهای مهندسی ، محور توسعه تکنولوژی در جوامع ... نیاز های پروژه ها نقاط ضعف را شناسایی نموده و در مسیر رفع آنها گام بر می دارند و هم در ... اجرای مهندسی تفصیلی واحدهای اوره- آمونیاک هر سه پروژه فوق) که تاکنون 50 درصد ... Haldor Topsoe و Stami-Carbon و اطالعات کاملی که از نقاط قوت و ضعف هر یک از.

15. ﻓﺼﻞ 1 : ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎى ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ mohost : ﻣﺪل اﮐﻮﭘﯿﺸﻦ اﻧﺴﺎن

ﻓﺮض ﭘﺎﯾﻪ اى اﯾﻦ ﻣﺪل، وﺟﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎى اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ. ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺎه و رﺷﺪ و ..... ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ اورى اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاى. ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺪﮔﺎﻫﺸﺎن در ..... اﯾﻦ ﻧﻤﺎى ﺗﺼﻮﯾﺮى از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻓﺮد را آﻣﺎده ﻣﯽ ... ﺿﺮورى اﺳﺖ. .... ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل اﺷﺮاف ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﻮد. ..... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ. ﻣﻨﺪى ﻫﺎى. ﮔﺬﺷﺘﻪ. و ﺣﺎل. ﻣﺮاﺟﻊ و درﺟﻪ. ﺑﯿﺎن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﻼﯾق. ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد. ،. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ..... ﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ.

16. اصل مقاله (1498 K)

28 ژوئن 2010 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ( ازﺷﺒﻜﺔ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮح. ﻫﺎي ﻓﺸﺮده) : ..... ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﻬﻴـﺪات ﻻزم را ﺑـﺮاي ... ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﻊ و ﻳﺎ اﺻﻼح آن ﻫﻤﻮاره در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. .... ﺗﻐﻴﻴﺮ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ادارات ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﭙﺮدازد. .... اﺻﻼ ﺿﺮورت ﻧﺪارد) از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺟﻤﻊ.

17. مديريت فناوري اطلاعات - فناوری اطلاعات و ارتباطات

نیاز دارد، مشاغل مدیریتی نیاز به ارتباط با رده های بالا، همتراز و پایین تر از خود دارد. ... سازمان به پیچیدگیها و ظرافت های فناوری اطلاعات اشراف کامل ندارد، باید توانایی و جسارت ارائه ... گردش اطلاعات در کلیه سازمانها بخشی حیاتی از اجرای امور ... برای تسهیل ارتباطات سازمانی، شناسایی نقاط ضعف و قوت شریان های اطلاعاتی درون سازمان و.

18. Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی یزد

5 – بسط سيستم ارتباطات و اطلاعات ... تدوين استراتژي ها; اجراي استراتژي ها; ارزيابي استراتژي ها ... مديران رده مياني و عملياتي; مديران مالي، بودجه و طرح و برنامه; مديران آمار، اطلاعات و پژوهش; مديران امور ..... اشراف کامل رئیس دانشگاه به شرایط کلی بیمارستان و حمایت و توجه ایشان و سایر .... برخی راه های شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان.

19. مقدمه - مسعود حجاریان

ضرورت امر برنامه ریزی از دیر باز مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و می باشد ، ..... البته واضح است چون شووغ مدیریت در رده های باال بیشتر است ... عد اجرایی امکان رسیدن به هدف تآ مین شود باید برنامه عولیاتی تنظیم گردد و در .... گام بعدی ، ارزیابی ود سازمنا به منظور تشخیص نقاط ضعف و قوّت آن است ...... شناسایی نقاط قوّت و ضعف دانشگاه.

20. دستورالعمل اقدامات بهداشت محيطي به منظور ... - معاونت بهداشتی

بديهي است ضرورت دارد از توزيع و فروش مواد غذايي غير قابل مصرف و نيز تاريخ ... 10- شناسايي نقاط پر خطر منطقه و ايجاد بانك اطلاعاتي لازم مانند كانون هاي ... تحلیل گزارشات جهت ارزیابی نقاط قوت و ضعف بر اساس گزارش دهی انجام پذیرد . ) .... بررسی با اشراف به وضعیت بهداشتی مواد غذایی می تواند در بروز طغیان قضاوت لازم را نماید .

21. اسیر6155

سردار محسن کریمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به برخورد قاطع با ...

22. اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

شهر اورمیه به عنوان میزبان نخستین دوره جشنواره ملی گردشگری و پنجمین دوره نمایشگاه ...

23. Iran Interlink exposing Mojahedin Khalq Rajavi cult

واحد مرکزی خبر، تهران، سی و یکم دسامبر 2009:... مریم رجوی سردسته گروهک منافقین به حضور ...