سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۴۹

ضرورت اشراف اطلاعاتی در شناسایی نقاط ضعف و قوت رده های اجرایی