شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۳۶

ضرورت تجهیز صنعت واکسن سازی به دانش روز دنیا باید واکسن های ضروری و ...

1. واکسن سه‌گانه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

واکسن سه‌گانه یا ثلاث که واکسن سه بیماری دیفتری، کزاز و سیاه سرفه می‌باشد، ... ظرف ۲ روز پس از تزریق مشاهده شود، نشان ایجاد ناراحتی به علت واکسن سیاه سرفه ... و به نوجوانان اگر مایه کوبی توأم ضرورت یابد باید حتماً واکسن ویژه بزرگسالان تزریق شود. ... 'واکسنهای سه‌گانه و دوگانه' بزرگسالان و خردسالان را باید حتماً به شکل داخل ...

2. واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑراى ﺷﻣﺎ ھم ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت - Zorg en Gezondheid

اغلب پیش از سفر به خارج از کشور واکسیناسیون اضافه الزم. است، به خصوص برای ... واکسیناسیون های اضافی برای برخی مشاغل ممکن است الزم. باشد )به عنوان مثال در ...

3. آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧواع واﮐﺳن ھﺎ و ﺟدول واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐﺷور اﯾران

ﺩﻭﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺎﻱ. ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮﺭﺍﻝ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﻚ. ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﻛﺴﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻭﺍﻛﻨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ...

4. واکسن؛ ایمنی‌زا یا ایمنی‌زدا - پایگاه علم و دانش پژوهی هادی

19 سپتامبر 2016 ... واکسن؛ ایمنی‌زا یا ایمنی‌زدا تصور عمومی این است که با تزریق واکسن، بدن در مقابل بیماری ایمن می‌شود؛ میکروب ضعیف‌شده‌ به بدن وارد ... آزمایشگاهی که تمام تجهیزات لازم برای شناسایی محتویات واکسن و تعیین توالی ژنها و تحلیل آن را دارا باشد. ... واکسنهای MMR II و آبله‌مرغان و همچنین همه واکسنهای رایج یا تولیدشده از ...

5. دستيابي به تكنولوژي توليد واکسن ها و فرآورده های ... - سازمان تحقیقات

27 دسامبر 2015 ... موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تهيه و تنظيم: ... اهميت و ضرورت ... اکثــر خاک هــای زراعــی نقــاط مختلــف دنیــا یافــت می شــوند. ... در نوبت هـای بعدی به جای واکسـن سـه گانه باید واکسـن دوگانه خردسـاالن ) .... دوره کمــون ســرخک 10-14 روز و عالئــم اولیــه آن شــامل تــب، بی حالــی، بی اشــتهایی و متعاقبــاً.

6. بررسی وضعیت انجام واکسیناسیون کزاز در مادران باردار مراجعه کننده به م

ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺰرﻳﻖ واﻛﺴﻦ ﻛﺰاز در ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻮارض ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻣﺎدري در ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ ... ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻛﺰاز در ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ زاﻳﻤﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ... ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳـﺪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎي دﻗﻴـﻖ و ﺧـﻮﺑﻲ ... ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳـﻪ روز در ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ .... در ﺑﺮرﺳــﻲ داﻧــﺶ و ﻋﻤﻠﻜــﺮد زﻧﻬــﺎي ﺗــﺎزه زا در ﻣــﻮرد ﺗﺰرﻳــﻖ. واﻛﺴﻦ ...

7. قانون بودجه سال 97 متن ... - aftabir.com

قانون بودجه سال 97 قانون بودجه 97 در بیست اسفند سال 1396 تصویب و به تایید نظر مجمع محترم ...