یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۴۲

ضرورت مدارا با مردم در اخذ مالیات تاکید مجدد بر حفظ وحدت در جامعه