چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۵۵

ضرورت مدارا با مردم در اخذ مالیات تاکید مجدد بر حفظ وحدت در جامعه

1. ضرورت مدارا با مردم در اخذ مالیات/تاکید مجدد بر حفظ وحدت در جامعه - روزامه

15 ژوئن 2018 ... یزد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد بر ضرورت مدارا با مردم در شرایط اقتصادی فعلی در زمینه اخذ مالیات تاکید کرد.

2. نماز عید فطر - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

نماز عید سعید فطر صبح امروز با حضور پرشور مردم در مرکز اسلامی انگلیس اقامه شد. ۱۳۹۷-۰۳-۲۵ ۱۶: ... ضرورت مدارا با مردم در اخذ مالیات/تاکید مجدد بر حفظ وحدت در جامعه ...

3. دریافت

12 دسامبر 2012 ... ﺍﺯ ﺳــﺮﺍﻥ، ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺳــﺎﺯﻯ ﻟﺒﺎﺱ، ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻳﻼﺕ ﻭ ﻋﺸــﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ... ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، .... ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻭ ﻧﺮﻣﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ، ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ: «ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ... ﺗﺎﻳﻤــﺰ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، ﺧﺒﺮ ﺷــﻮﺭﺵ ﻋﺮﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ «ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ .... ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ.

4. سیدجواد طباطبایی: تاریخ جهان با ایران آغاز می شود | رادیو زمانه

6 ا کتبر 2017 ... او حتی کوشید توضیح دهد که چرا در ایران مفهوم دولت ملی با وجود واقعیت تاریخی آن ... ممکن است ندانند اما مخالفت شان با ایرانشهر به تهدید این وحدت ملی می انجامد. .... را به کار می برد، آن را از شاهنامه اخذ نکرده و نمی داند آنجا معنایش چیست، بلکه آن را ... وقتی فرد این اختلافات را نداند، به غلط می گوید جامعه ایران طبقاتی است.

5. بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان

this civilization, has experienced many governments and dynasties. ... و وحدت رویه اداری آن از میان رفت . ... حق مدار نیز می توان عدالت اجتماعی را با تأکید بر ضرورت تأمین شرایط دسترسی ب رابر ... در واقع عدالت عامل انسجام و به هم پیوستگی مردم جامعه است ... رو دولت ها و قدرت های سیاسی می توانند در فرا شد های حفظ و تغییر هویت، نقش ی.

6. ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳــﻤﺖ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺳﻮﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ؛ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ. ﻣﺪﻝ ﺣﺮﻛﺖ ...... ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ..... ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ... ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳــﻲ ﺯﺩﻭﺩﻥ ﻓﻘــﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳــﻮ، ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ...... ﻋﻴﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺜﺮﺕ، ﻭﺣﺪﺕ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ؟

7. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎ - فصلنامه مطالعات علوم ...

21 نوامبر 2010 ... ﻫﻤﻮاره ﺑﺰﻫﮑﺎر را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺰه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ. ﻓﺮد ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ... ﺿﻤﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺰه دﯾﺪه، ﺑﺰﻫﮑﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺒﺲ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ . ﺑـﻪ. ﻫﻤﯿﻦ.

8. میزان فطریه در خراسان شمالی 5500 تومان اعلام شد - شبستان | خبر فارسی

13 ژوئن 2018 ... شهرستان گفت: نماز عید فطر نماد تعبد، همبستگی و اتحاد امت جامعه اسلامی و شکر ... ضرورت مدارا با مردم در اخذ مالیات/تاکید مجدد بر حفظ وحدت در جامعه.

9. j _94_.docx - روزنامه رسمی

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻣﻮر و ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ... را ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺎن وﻇﯿﻔﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان دارﻧﺪ، ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص و. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ... ﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم أﺧﺬ ﺷـﻮد .... ﺿﺮورت اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﭼﻪ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ..... ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾ .... ﮏ وﺣـﺪت روﯾـﻪ را در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ...... ﮐﺘﺒﯽ ارﺳﺎل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﻣﺠﺪد از او، ﻫﯿﺄت وارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ.

10. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ۲۰۱۷ - The Asia Foundation

2 نوامبر 2017 ... ۳٫۲ ﺗﺼﻮرات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی : ﻓﯿﺼﺪی اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش دادﻧﺪ .... اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن در ۲۰۱۷: ﴎوی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن، ﺳـــﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﺳـــﺎﻻﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد آﺳﯿﺎ از اﻓﮑﺎر .... داغ ﻣﺮﺑـــﻮط ﺑـــﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﯾـــﮋه اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌـــﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﺳـــﺎن ..... ﺳـــﻄﺢ رﺿﺎﯾـــﺖ از دوﻟﺖ وﺣـــﺪت ﻣﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺴـــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـــﻪ رادﯾﻮ ﮔﻮش .... ﺑﯿﺎن ﮔـــﺮ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸـــﻮر اﺳـــﺖ.

11. کیهان: مردم آرزوی محاکمه بهروز وثوقی را دارند/امیدواریم روحیه اصولگرایی ...

31 مه 2018 ... رحیمی تأکید کرد: آنان در ظاهر قضیه دولت را می زنند ولی با اقداماتشان ... این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: باید اولویت اصلی امروز ما حفظ وحدت ...... بهروز وثوقی صد و بلکه هزار بار ازکیهان برای این مردم و جامعه مفیدتر بوده و هست. ...... روابط بین المللی و مدارا با مردم همه همه اینها در بستر سیاست متوازن برای همه این امور هست.

12. نگاهی به تاریخچه قدس و فلسطین - تابناک | TABNAK

10 دسامبر 2017 ... کورش با همه اقوام و مذاهب مدارا می‌کرد و به دستو او خانه خدا دوباره بازسازی شد. .... حضرت داود (ع) تمام اسباط اسرائیل را متحد کرد و مقاومت مردم یبوس .... دادن به حکومت سرپرستی و وحدت با سوریه با در نظر گرفتن اینکه فلسطین هم جزء سوریه به ... و تعبیر مجدد اعلامیه بالفور و بدون آن ماده مربوط به ایجاد دولت یهود به جامعه ملل ...

13. دانلود کتاب

ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ: ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺮگ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻮﺯﻧﭽﻰ ...... ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ..... ﻫﺪﻑ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻯ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ...... ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺩﺭ ﺧﻤﺲ ﻭ ﺯﻛﺎﺕ ﺷﻮﺩ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻬﺎﺩ.

14. مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که شما نمی توانید ...

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 14000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه ... 11, ابعاد تربیتی زیارت معصومین (ع)با تاکید بر زیارت جامعه کبیره ...... 1297, امکان سنجی جایگزینی خمس وزکات بجای مالیات ... 1305, امکان، ضرورت و کیفیت معاد از دیدگاه علامه طباطبائی ..... 1661, آسیب شناسی برخورد پلیس با مردم از منظر اسلام.

15. ﺟﺰوه ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ - جشنواره شیخ طوسی

11 ژوئن 2011 ... ﻫﻤﻪ ي ﻗﺪم ﻫﺎي ﻃﯽ ﺷﺪه ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ... ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ... ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ، ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم و ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﯿﻮﻗﻔﻪ، و ... اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺨﺮه ﮔﻮن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ، ...... ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺘﻤﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺮوع و ﻣﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.

16. دست خط مبارك حضرت امام )ره(

دخالت اضطراری ميرزای ش يرازی در امر سياست گرچه برای حفظ. 1. .... تأكيد دارند و اين همان موضوعی بود كه امام خمينی)ره( به عنوان رهبر ام القرای جهان ..... برای مثال، برخی جامعه شناسان معتقدند وحدت اجتماعی، يكی ...... اسام، راه امام، منطبق با منافع مردم، و ظلم ستيزی، يكی از مؤلفه های ضروری است كه ...... نشرهايی در مورد از سرگيری مجدد خدمات.

17. تقابل گونه های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی

27 سپتامبر 2013 ... جامعه همیشه منتظر نمی ماند تا جرم اتفاق افتد و پس از آن با ابزار «سیاست ... بندی شده است که تنها به دلیل ضرورت به طور مختصر به آن اشاره می شود. ... در مدل اجتماعی از پیشگیری از جرم بر شخصیت و منش فرد تاکید می شود تا تغییر در محیط. ... و حفظ اشکال مختلف از روابط اجتماعی بین شهروندان با مردم وجود داشته باشد.

18. پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

قوه قضائیه نیز به نوبه خود پس از اخذ دستور از مقام معظم رهبری یکسری اقدامات در ... اکنون لوایح FATF و مسائلی از این دست در نوبت است و مجدد وارد مجلس خواهد شد. ...... شهریاری با تاکید بر حفظ وحدت و همدلی در بین مردم و مسئولان ادامه داد: در شرایط ...... از طرفی دیگر نیز کوتاه مدت بودن جامعه، پایین بودن سطح تحمل، مدارا و گفت وگو خود ...

19. نجومي بگیران نظام مهندسي - زیرپورتال نفت و رسانه

6 سپتامبر 2018 ... «مردم باید با یک «نه» بزرگ، از حضور گروه سیاست: دوباره این ... جامعــه بین المللی، به کنفرانس وســتفالی در قرن. هفدهم برمی ... اکنون اروپا دریافته دشمن اصلی وحدت و یکپارچگی. اروپا همانا ..... همچنین با تأکید بر صیانت از حقــوق فعاالن مدني و مرتکبان ...... در بخــش مالیات بر ارزش افزوده -در چهار فصل- اخذ. می شود.

20. گفتگوها ي علمي بانوان.pdf - وزارت کشور

ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن، و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد، ﺗﻠﻘـﯽ ﺑﻨـﺪه. اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﯾﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺎ ﯾـﮏ ﻧﮕـﺎه ﺟﺪﯾـﺪ ..... اﻃﻼق ﺑﯿﺪ ﻣﻦ اﺧﺬ ﺑﺴـﺎق. » ..... اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮي ﻧﺪارد رﺑﺎ را ﺣﺮام ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣـﺮدم ﺑﺮوﻧـﺪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ﺗﺠـﺎرت و ... ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﮑﺎرت زن، ﺷﺮط ارﺗﮑﺎزي اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ازدواج ﻣﺠﺪد ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً، .... و اﯾﻦ زن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮؤن ﺧﻮدش ﻣﯽ.

21. شأن مؤدیان حفظ شود - سازمان امور مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه نظام. مالیاتی در تالش ... با مودیان باید شأن آنان را حفظ کنند. به گزارش ..... معنای وحدت داشتن سعه صدر، مدارا و جوانمردی ... قرار باشد یارانه مردم را افزایش دهیم، باید میزان مالیات را سه برابر کنیم که منجر ... جامعه ایجاد درآمد کند، این فرد فاسد یا زالوصفت نیست، بلکه این افراد انقالبی.

22. رواداری: روند شکل‌گیری، ژرفش و نهادینه‌شدن آن در غرب، بخش نخست ...

28 نوامبر 2014 ... فرزانگان هفتگانه: رسوب در اعماق جامعه با کلمات قصار و پرسش و پاسخ 32 ... سوفسطائیان: تاکید بر قانون و تعلیم و تربیت انسان 54 ..... مونتسکیو رواداری بین مذاهب را برای حفظ ثبات سیاسی لازم می داند و با توجه به ارتباط بین .... آزاد فکری و بردباری و مدارا نسبت به عقاید مخالف دینی در بیش از سه‌هزار سال قبل در ...

23. مشاهیر جامعه بهائیان

3 ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ- ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ6، ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ 47، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ .... ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺑﻬﻤﻦ 1387 – ﺳﻮﻡ ﻓﻮﺭﻳﻪ 2009 ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ .... ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻋﻠﻢ ﻭ ... ﻭﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.» .... ﻭ ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ...... «ﺳﻨﮕﺮﻭ ﺣﻔﻆ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ. ..... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﺭﺥ.

24. فهرستمطالب

با توجه به سیاستهای دولت در خصوص تعمیم بیمه همگانی سالمت و تاکید رئیس ..... بــر منابع طبیعی به منظور حفاظت از منافع اجتماعی و حفظ نظم جامعه و پایداری .... محدود به آنها نیست: کار، اقتصاد بازار محور، مشارکت، رقابت، مالیات، تامین مالی ...... جانِبَکَ تُطیبُ کَالمَکَ وَ تَلقی اَخاکَ بِبِشرٍحَسَنٍ؛ با نرمش و مدارا با مردم رفتار می کنی،.

25. جمع آوری امضاء برای طرح سوال از روحانی با محور برجام / سعید جلیلی ...

2 ژوئن 2018 ... نماینده مردم قم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه من برجام را آتش زدم، گفت: پرچم را برادر ... آمریکا را پذیرفته و زیر این پرچم بوده و مالیات آنها هزینه جنگ را تامین می کند. ... آقای روحانی اذعان دارد زمانی که برای اخذ امتیاز چانه زنی می کردیم و بر عدم ... به عنوان قوه مجریه ملزم به اجرای قانون است لذا برای اذن مجدد به موجب مصلحت و ...

26. چرا اصلاحات شکست خورد - Kazem Alamdari

بخش13- ضرورت سیاست رادیکال و شرکت سهامی اصالحات. 295. موانع کالن ..... قانون اساسی فعلی در پی سازمان دهی مجدد اصالح طلبان باشیم توفیقی به دست ..... داده ش ده ب ه مردم را مغای ر با حفظ تمامی ت نظام جمهوری اس المی که. موجودیت ...... روحیه ی س الم، و مدارا گری و تفاهم کهالزمه ی توس عه و پیشرفت جامعه. است، به وجود ...

27. اطلاعیه دولت:آنان که باید عذرخواه مواضع نادرست خود در گذشته باشند - الف

14 مه 2018 ... دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار اطلاعیه ای، تاکید کرد: ... منتخب ملت، از ابتدا، خود را موظف به تحقق خواست مردم در تعامل سازنده با جهان و ..... بادشمنان مدارا؟ ۹۵ .... اگر بزارند دولت کاری کنه که مجدد تحریم سازمان ملل نشیم موفقیت خواهد بود. ..... حفظ وحدت ملی در برابر دشمن زیاده خواه یک ضرورت انکار ناپذیر است ...

28. مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...