دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۸

ضیافتی در گورخانه در میان استقبال مردم خرم آباد اجرا شد