چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۲۱

طراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گری