جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۱

طراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گری

1. طراحی اوراق ریسک‌های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف بیمه‌گری

انتخاب و در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و بهینه برای مدیریت ریسک، از عوامل بسیار مهم در مدیریت ریسک‌های مختلف است. اوراق بهادار بیمه‌ای ابزارهای مالی - بیمه‌ای ...

2. اصل مقاله (1126 K) - تحقیقات مالی اسلامی - دانشگاه امام صادق

از آنجایی که اقتصاد ایران مبتنی بر نفت بنا نهاده شده است، مسائل مربوط به این حوزه از ... مضاف بر اینکه با اعمال تحریم های بین المللی در زمینه بیمه پروژه های ... بین بازار سرمایه و بیمه برای حل معضل اصلی کمبود ظرفیت سرمایه ای بیمه های داخلی ... اوراق مالی اسلامی، بیمه اتکایی، انتقال ریسک، صنعت نفت، اوراق بهادار سازی، ظرفیت ...

3. مدیریت ریسک موسسات - افق بیمه - پژوهشکده بیمه

در گفت وگوبـا مدیرعامـل شـرکت بیمـه »حافـظ« مطـرح شـد: توسـعه بیمه گـری، بـدون فرآینـد .... چالش هـای مدیریـت ریسـک در صنعـت بیمه با مدیرعامـل » صندوق تامین خسـارت های بدنی« بررسـی .... ایجاد شده در دولت تدبیر و امید و با هدف انتقال ..... محصـوالت بیمه ای مختلـف و متنوعی را مبتنی ...... اوراق بهــادار، ســازمان حسابرســی و بســیاری.

4. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻮﺛﺮ

20 مارس 2018 ... ﺑﺎ. اراﺋﻪ. ﻣﻄﻠﻮب. و. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺧﺪﻣﺎت. ﺑﻴﻤﻪ. اي. ✓. اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﻬﻴﻨﻪ. از. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ... ﻫﺪف. از. ﺗﺄﺳﻴﺲ. ﺷﺮﻛﺖ. ﺑﻴﻤﻪ. ﻛﻮﺛﺮ،. ﺣﻀﻮر. ﻓﻌﺎل. در. ﺑﺎزارﻫﺎي. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،. ﮔﺴﺘﺮش. ﺑﺎزار ... ﺑﻴﻤﻪ. اي. ﺑﻪ. اﺷﺨﺎص. ﺣﻘﻴﻘﻲ. و. ﺣﻘﻮﻗﻲ. در. ﺟﻬﺖ. ﭘﻮﺷﺶ. رﻳﺴﻚ. ﻫﺎ،. ﺟ. ﺒﺮان. ﺧﺴﺎرت. ﻫﺎ ... ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑـﻮرس. و. اوراق. ﺑﻬﺎدار. ﺑﻪ. ﺷﻤﺎره. / 020. 268586. 969/. ﻣﻮرخ. 16/03/96 ..... ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و اﺗﻜﺎﻳﻲ.

5. تحلی انواع اوراق ل ربرسی و بهادار - کارگزاری بانک ملت

غیربانکی، بیمه، و پول و بازارهاای سارما ه را مایاا. می ... های کالس. یک عملیات اسالمی بنیان طراحی قراردادهای مالی مدرن را تشکیل می. دهد. ... قراردادهای مبتنی بر دارایی و فروش: ... همچنین اوراق باادار با درآمد ثابت اسالمی که تحت عنوان صکوک شناخته می .... اوراق بهادار. اسالمی. انتشار اوراق. مشارکت. انتشار اوراق. بهادار سرمایه ای ..... پاالیش نفت.

6. مجموعه مقالات هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

آسیب شناسی توان فنی و ارتقای ظرفیت ریسک پذیری در شرکت های بیمه با ... استفاده از تکنیک های QFD و AHP و ANP در تعیین ترکیب بهبودهای فنی با هدف ارضاء خواسته های ... اوراق بهادار بیمه ای ابزاری برای افزایش توان بیمه گری در صنعت بیمه ایران ... پذیرش ریسکهای بزرگ مطالعه موردی بیمه های مهندسی حفاری چاههای نفت ایران.

7. دریافت فایل - بیمه ایران

هدف از این پژوهش تعیین نقش بیمه بین الملل بر توسعه صادرات بوده است. ... تداوم فعالیت های صادراتی در کشور مستلزم حمایت های بیمه ای است. ... مؤسسات مالی در صنعت بیمه با طراحی انواع بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها، هم در تامین مالی شرکت های ..... سيفلو، سجاد(1389)، "اوراق بهادار بيمه اي ابزاري براي افزايش توان بيمه گري در صنعت بيمه ...

8. طراحی سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد سناریو نگاری ریزی بر ...

های كلیدی: سبد سرمایه گذاری، سناریو، برنامه ریزی بر پایه فرض، عدم قطعیت . -1 ... فرض و حداقل نمودن ریسک و شگفتی های اجتناب پذیر می .... بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. ... هدف عمده. ی برنامه. ریزی برپایه. ی فرض، بیمه کردن سازمان در مواجهه با مخاطرات ... پی آمد مسئله هسته. ای ایران. 3. نرخ تبادل ارز. 9. قیمت نفت. در ادامه با استفاده از ...

9. ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم‌انداز آینده - فصلنامه ...

ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳـﺖ . ﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از. اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺗ ... ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ج .ا. اﯾﺮان در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ. )1392-1384(. ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ای ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣـﺪل. ﮐﺎﯾﺰن ﻓﺮ ... ﻫﺪف از اﯾـﻦ. ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ. )1392-1384 (. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ..... ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺑـﻪ .... ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺻﻨﻌﺖ.

10. قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در ...

بیمه. های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق. های بیمه. ای و بازنشستگی و ... رجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه ... با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و ..... ریزی مبتنی بر عملکرد ... شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب.

11. پیام مدیر عامل - تحلیل صنعت بانکداری مقدم

صنعــت نفــت کشــور، ســهم ایــران در بــازار نفــت بــه کمتــر از نصــف کاهــش .... ۱۳۹0/ 4/2۹دربــورس اوراق بهــادار تهــران درگــروه واســطه گــری .... و ریســک نقدینگــی ، زیــر نظــر هیــأت مدیــره و بــا ترکیــب مدیــر عامــل یــا جانشــین و معاونــت ..... یــک شــرکت خدمــات بیمــه ای و یــک شــرکت PSP در گــروه شــرکت هــای بانــک بــه منظــور .

12. گزارش سالانه 1391 - بانک سامان

ازطرفـی، بـا کاهـش ریسـک های بانـک نیـز نتایـج درخـور توجهی حاصل شـد. ..... نخستین بانک ایرانی در انتشار اوراق بهادار اسالمی )صکوک اجاره( ..... شرکت بیمة سامان در سال 1383 با مجوز بیمة مرکزی ایران و با سرمایه ای معادل 200 میلیارد ریال تأسیس شد. ... شرکت پردازشگران سامان در سال 1389 با هدف طراحی، تولید، پشتیبانی و توسعة ...

13. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلمی ایران

نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه ای به صورت ... مالی و معاملتی، تصویب آئین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین ..... اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و .... رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و درجهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی.

14. راهنمای خدمات بیمه ای شرکت بیمه کوثر

1 ژانويه 2018 ... گری هستند . بر همين اساس، شرکت بيمه کوثر با هدف ایجاد تحول در صنعت بيمه کشور و. ارائه خدمات بيمه. ای متفاوت و برتر. ،. با رویكرد خدمت محور.

15. "سامانه اعتبارسنجی مشتریان صنعت بیمه" و - کارگزاری رسمی بیمه ...

شاخص های توانگری مالی علی رغم قرابت فعالیت های بانکی و بیمه ای، به دلیل تفاوت ... و مهار ریسک ها مورد توجه قرار می دهد عبارتند از طراحی استاندارد محصول متناسب با ... حق بیمه، کیفیت اوراق بهادار، جریان نقدینگی، بازده اقتصادی عملیات بیمه گری هر ... های ساختاری" و " ایرادات فنی و محاسباتی" آیین نامه و مبتنی بر گزارش تحقیقی ...

16. اخبار بیمه - بیمه سینا

در این بررسی ریسک‌های کلیدی و راهکارهای لازم برای ارائه به شرکت‌های بیمه در قالب ... وی در تشریح اهداف این سمینار اعلام کرد: سمینار توسعه بیمه‌های زندگی به دنبال ارایه .... آن بر صنعت بیمه تاکید کرد و گفت، اگر قرار باشد حرفه بیمه‌گری را در چند کلمه خلاصه ... طرح پژوهشی اوراق بهادار بیمه‌ای با رویکرد نیاز بازار بیمه کشور ایران در ...

17. مدیریت بازرگانی - دانشگاه شهید بهشتی

10, 8, کیوانی ،فریبا, 1375-1374, دری نوکرانی،بهروز, طراحی الگوریتم برنامه ... ریسک سیستماتیک(B) سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 43 .... بررسی تاثیر عوامل انگیزش بر ابقای کارکنان"مقایسه ای بین کارکنان آموزش و ..... تطابق آمیخته بازاریابی خدمات شبکه فروش بیمه با نیازهای مشتریان هدف, 689.

18. ۲۴اشتباه صنعت بیمه در کشور/ فاصله بیمه با استاندارد‌ها چقدر است؟

15 آگوست 2017 ... صنعت بیمه یا هر بخش دیگری در اقتصاد از ناحیه عوامل اقتصادی، ... و معیارهای فن بیمه‌گری مدیریت کند؛ به‌عبارت‌دیگر، بیمه‌ شخص ثالث در .... اگر از این منظر، بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار که دارای قانون جدیدتری است، با ... نبود سازوکار مناسب برای شناسایی ریسک‌های بیمه‌گذاران و طراحی محصولات بیمه‌ای؛.

19. الزامات سرمایه‌گذاری خارجی در سال تولید ملی - مجله اقتصادی

ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮاوان،. ﺑﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ. ﮐـﺮدن ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم. از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻫـﺎی ﺧـ. ﺎرﺟﯽ در ﮐﻨـﺎر ... ای. اﺳــﺖ . ﺗﺤــﺮﯾﻢ. ﻫــﺎی ﺑــﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠــﯽ و. ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﻫﺎی. ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠ. ﯽ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. داﺧﻠﯽ . را ..... زداﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ .... اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ... ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺒﺪ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ. (. اوراق. ﺑﻬﺎدار. ) ﮐـﻪ ﻧــﻮﻋﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔــﺬاری ﻏﯿﺮﻣــﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳـﺖ.

20. شرکت‌هاي تامين سرمايه اهداف و خدمات.pdf

ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑـﺎ اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز از ... ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي. ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراي ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار. ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ. ردﯾﻒ ... اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ؛. -1 ... ﺻﻨﺪوق. ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر و. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري در آﻧﻬﺎ. ؛. -7. ﮐﺎرﮔﺰاري؛. -8. ﮐﺎرﮔﺰار. /. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮي؛. -9 ... ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎري و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮاي ...... ارزش ﮔﺬاري ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس.

21. ترســـیم نقشـــه ی علمـــی حـــوزه ی موضوعـــی مدیریـــت ریســـک در پ

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار موضوعی مدیریت ریسک با تحلیل کلیدواژه های مدارک ... مفاهیمی از قبیل ریسک، ارزیابی ریسک، بیمه، زنجیره ی تأمین و ریسک اعتباری ... مدیریت ریسک، هم رخدادی واژگانی، تحلیل شبکه، نقشه ی علمی واژه های کلیدی: ..... دوم »ابزارهای مشتقه« و از ستون پنجم »اوراق بهادار« را انتخاب ..... Co- word-based.

22. گزارش مسئولیت‌های اجتماعی سال 1395 - بانک پاسارگاد

مدیریت ریسک .... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و بنا به مصوبه های مورخ 1389/ 11/17 و ..... به مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی و توجه جدی به نتیجه گرایی، موجب ... بانک پاسارگاد و فعالیت ها و اقدامات گسترده انجام شده در این زمینه، با هدف دست یابی ...... شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در زمینه بیمه های زندگی و ...

23. دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

فهرست مقالات انگلیسی ترجمه شده رایگان رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد برق پزشکی ... بیمه اتکائی و استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای بیمه گر تحت نرخ بهره و ریسک ... تاثیر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار بر ریسک و میزان برگشت شرکت های .... در طراحی مدیریت هزینه با اتخاذ کیفیت عملکرد مهندسی ارزش و هزینه یابی هدف ...

24. ماهنامه اقتصاد و بیمه

ما بین اهالی قلم و مطبوعه ذکر خاطره ای با شوک بیان آن. شیرین است و .... قوانین سازمان بورس اوراق بهادار جهت. شرکت های ..... د- فعالیت های بیمهگری در سال 1391 نیز توسعه. و تعمیم .... سهامدار و بزرگان صنعت نفت پتروشیمی تشکیل ..... مدیریت ریسک و بازده از طریق استراتژی سرمایه ..... مبتنی بر پردازش ابری با هدف کاهش هزینه ها،.

25. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

10 آوريل 2017 ... ﻫﺎﻱ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ. ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ. ﺍﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ .... ﭖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﺬﺏ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ... ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪ. ﺍﻗﻞ ﻫﺸﺖ ... ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ: ﺍﻟﻒ ..... ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ.

26. نظام سالمت و بیمه در کشورهای منتخب - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

وجود نظام بیمه ای مبتنی بر نیاز و وضعیت سـطح سـالمت کشورها. می توانـد نقـش ...... بـا هدف بررسـی الگوهای تـدارک خدمت در دنیـا در زمینه ارائـه مراقبت های. سـالمت تهیه ...

27. معرفی و بررسی پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در ایران

بيمه. با. استناد. به. موادي. از. قانون. تأسيس. بيمه. مرکزي. و. بيمه. گري. و. قانون ... پوشش. ريسك. ارزي،. عملكرد. بيمه. نوسانات. نرخ. ارز. در. ايران. مورد. بررسی. قرار .... آتی. قرارداد. آتی. توافقنامه. اي. مبتنی. بر. خريد. يا. فروش. دارايی. در. زمان. معين. در. آينده ... از. بزرگترين. بورس. هاي. آتی. در. اروپا. « بورس. قراردادهاي. آتی. و. اوراق. اختيار.

28. متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی ...

29. همایش های نفت ، گاز و پتروشیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس های نفت ، گاز و پتروشیمی سال 1395 - کنفرانس های نفت ، گاز و پتروشیمی سال های ...

30. مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

31. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) شماره73285/419 ...

32. چكيده: - conf.semnan.ac.ir

... با ریسک بالا ... ای بر می گردد که هدف آن ... مبتنی بر ويژگی های ...