شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۳

طراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گری