چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۳

طراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گری