پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۱

طرح ارتباطات روستایی استان سمنان دارای عقب ماندگی های بسیاری است