یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۰

ظرفیت تولید پول دیجیتالی در کشور وجود دارد