چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۴

ظریف فردا به آذربایجان و قزاقستان می رود