یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۲

عبور از چراغ زرد راهنمایی مانند چراغ قرمز جریمه ونمره منفی دارد