شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۳۵

عبور از چراغ زرد راهنمایی مانند چراغ قرمز جریمه ونمره منفی دارد