پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۱

عبور از چراغ زرد راهنمایی مانند چراغ قرمز جریمه ونمره منفی دارد

1. عبور از چراغ زرد راهنمایی مانند چراغ قرمز جریمه ونمره منفی دارد

15 فوریه 2018 ... به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ، سرهنگ" محمدرضا محمدی " با اعلام این خبر گفت: رانندگان وسایل نقلیه‌ای زمانی که با چراغ زرد که برای احتیاط است ...

2. عبور از چراغ زرد ممنوع است/ جریمه 220 هزار تومانی در انتظار متخلفان ...

7 جولای 2017 ... آیا خوابیدن جلوی باد پنکه ضرر دارد؟ ... این مقام ارشد راهور تهران بزرگ، فلسفه چراغ زرد را عبور برای کسانی دانست که وارد ... کند تحت عنوان عبور از چراغ قرمز 200 هزار تومان جریمه باید بپردازد؛ همچنین نمره منفی نیز برای وی الصاق می‌شود. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به دیگر ...

3. عبور از چراغ زرد 200 هزار تومان جریمه دارد - دیجیاتو

10 دسامبر 2017 ... امروز نشست خبری تازه ای از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شده است که ... بر این اساس از دید پلیس رد شدن از چراغ زرد نیز مانند عبور از چراغ قرمز قانون ... نقلیه عمومی جریمه 10 نمره منفی و برای رانندگان شخصی 5 نمره منفی را در ...

4. عبور از چراغ زرد راهنمايی مانند چراغ قرمز جريمه ونمره منفي دارد - بامردم

14 فوریه 2018 ... اين مقام انتظامي افزود: عبور از چراغ زرد راهنمايي با شرح اوصاف فوق مثل چراغ قرمز ۲۰۰۰۰۰۰ريال جريمه و ۵ نمره منفي براي خودرو شخصي و ۱۰ نمره منفي ...

5. عبور از چراغ زرد راهنمايی همانند چراغ قرمز جريمه ونمره منفی دارد

15 فوریه 2018 ... وی افزود: عبور از چراغ زرد راهنمايی همانند چراغ قرمز 2 میلیون ريال جريمه و 5 نمره منفی برای خودرو شخصی و 10 نمره منفی برايی خودروهای عمومی و سنگين ...

6. عبور از چراغ زرد راهنمایی جریمه 2 میلیون ریالی دارد - خودرونویس

10 دسامبر 2017 ... رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: عبور از چراغ زرد راهنمایی و رانندگی همانند عبور از چراغ قرمز ممنوع و در صورت عبور رانندگان علاوه بر جریمه 2 میلیون ریالی نمره منفی نیز به آنان تعلق می گیرد.

7. جریمه و نمره منفی برای عبور از چراغ زرد راهنمایی - استان گیلان - ایسنا

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان گفت: عبور از چراغ زرد راهنمایی با شرح اوصاف فوق مثل چراغ قرمز دو میلیون ریال جریمه و 5 نمره منفی برای خودرو شخصی و ...

8. روش اعتراض به جریمه دوربین ثبت تخلف رانندگی - نمناک

نحوه اعتراض به جریمه دوربین ثبت تخلفات رانندگی از سوی رئیس پلیس راهور ... اظهار داشت:در حال حاضر دوربین های پلیس سه تخلف عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و ...

9. عبور از چراغ قرمز چقدر جریمه دارد؟ - عصرایران

12 آوريل 2017 ... بر اساس آیین‌ نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان وسایط نقلیه اگر قبل از ورود به تقاطع با چراغ زرد مواجه شدند باید از سرعت خودرو کاسته و در پشت خط ...

10. پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو - پلیس با کدام خودروهای شیشه دودی ...

8 جولای 2017 ... عصر خودرو- تابیدن نور خورشید در کنار محاسن، معایب بسیاری نیز دارد. ... خورشید ( در روز) و نور چراغ خودروها (در شب)، خستگی چشم در رانندگی با خودروهای لومر شده ... دودی کردن کلیه شیشه های یک خودروی سایز متوسط مانند، پژو پارس، پژو 405، سمند، دنا، ... پلیس راهوارجریمهپلیس راهور ناجاشیشه دودیدودی کردن شیشه خودرو.

11. راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﯾآ - آزمون آیین نامه

دارد . -39. ﭼﺮاغ ﻋﺒﻮر. (. ﻧﻮر ﭘﺎ. ﯾ. ﯿﻦ. :) ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭼﺮاغ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ وﺳﯿﻠﻪ. ﻧﻘﻠﯿﻪ را در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ. روﺷﻦ .... ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ،. ﭼـﺮاغ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ و راﻧﻨـﺪﮔﯽ، ﺧـﻂ ﮐﺸـﯽ،. ﻧﻮﺷﺘﻪ. و ﺗﺮﺳﯿﻢ. ،. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه، ...... ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔ .... ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺮض ﻋﻘﺐ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿـﻪ ﻫـﺮ .... ﻣﻨﻔﯽ. اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ. ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ب. -. ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾ. ﺪ. ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﺑ.

12. پرسش و پاسخ شغل مانورچی و سرمانورچی - مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن

راه آهن می باید در آزمون ادواری مذکور ش رکت نموده و حد نصاب نمره ی قبولی 14 ... مس کوني و س کوهاي بار و مسافر در آن قرار دارد و محل توقف ، تنظیم ، قبول ، اعزام و ..... عمومي حرکت مانند سایر خطوط ایستگاه تلقي مي شود و اگر مانور در داخل محوطه ی ..... همواره ایست تلقي شده و عبور از آن مشروط به رعایت مقررات عبور از چراغ قرمز مي باشد.

13. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ - مهندسین مشاور ایمن تردد

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﯼ. ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﺣﻤﻞ. ﻭﻧﻘﻞ. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ. ﺍﻳﻤﻦ. ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎ ... ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد؛. ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت ...... اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ..... درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗـﺎ ﻣﺤـﻮر ﺟـﺎده، واﻗـﻊ ...... ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﺒﻮر از ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺟﺮاﯾﻢ در ﻣﻮرد راﻧﻨﺪﮔﺎن. ﺑﯽ ...... ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﻣﺤﺪوده ﻣﺪارس ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻫـﯿﭻ داﻧـﺶ.

14. پرونده - Hamshahri Newspaper

3 سپتامبر 2004 ... تغيير شكل، تزيين، رنگ آميزي و هزاران راه ديگر وجود دارد تا بتوان خودرويي .... يا اين كه به آنها بگوييم قانون راهنمايي و رانندگي ما كه مربوط به سال ها قبل .... همين اجبار و پس از آن جريمه با حس منفي در رانندگان همراه است زيرا فردي كه قدرت ..... داشته باشند و چراغ هاي عقب بايد قرمز باشند، علاوه بر اين دو چراغ كوچك زرد هم در ...

15. ثبت بیش از 210 هزار فقره تخلف توسط دوربین‌های کنترل سرعت اهواز ...

5 ژانويه 2017 ... البته همچنان این رقم کشته شدگان تصادفات همچنان در شان ملت ایران نیست و باید کاهش یابد. ... 200 هزار تومان جریمه نقدی و 5 نمره منفی برای خودروهای شخصی و 10 نمره منفی برای ... برای عبور از چراغ قرمز جریمه 200 هزار تومان در نظر گرفته می شود. ... در خیابان هایی از اهواز مانند خیابان سلمان فارسی مدنظر قرار گرفته است.

16. متن کامل آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیأت وزیران با ...

19 آوريل 2017 ... ۴۳- حق تقدم عبور: اولويت حق عبور وسيله نقليه اي نسبت به وسايل نقليه ديگر .... ۷۰- علائم: هر نوع علامت عمودي و افقي مانند تابلو، چراغ راهنمايي و رانندگي، ..... در يك سال، حد نصاب نمره منفي را دريافت نمايد، گواهينامه رانندگي وي به استناد .... ت چراغ هاي كوچك اضافي در جلو با نورسفيد يا زرد ودر عقب با نور قرمز كه هنگام ...

17. شرایط استقاده از شیشه دودی - دنده 6

27 مه 2015 ... مصاحبه با سردار حسینی پلیس راهنمایی و رانندگی به طور قطع یکی از مهمترین پلیس‌های تخصصی به شمار می‌آید که همواره ارتباط مستمری با مردم داشته و دارد. ... پلیس به خودروها فرمان عبور از چراغ قرمز دهد وضعیت جریمه اعمال شده چه می‌شود؟ ... قانونی داشته و علاوه بر صدور قبض جریمه یک میلیون ریالی و لحاظ 8 نمره منفی در ...

18. Rannandegi va Negahdariy Herfehee az khodro - icric

ﻧﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ، ﻧﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﻨ ..... راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺳﻮﭘﺎپ ... ﻧﻈﻢ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن در داﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ دارد و از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ ..... ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ اﺳﺘﭗ،ﺧﻮدرو را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ..... دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از دﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ و ﻋﺒﻮر از روي ﺳﺮﻋﺖ ...... ﺮ ﺑﺮاق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدرو داده و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ رﻧﮓ از زرد ﺷﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

19. Untitled - وزارت کشور

)تصويب دستورالعمل نحوه مطالعه، اجرا و بهره برداري از چراغ هاي راهنمايي در تقاطع ها و .... د - هماهنگي كليه امور مربوط به عبور و مرور شهرهاي استان بر اساس مصوبات شوراي ...... در مورد افزايش ميزان جريمة رانندگان متخلف ورود به محدودة ممنوعة ترافيك در تهران و ...... زرد. سیاه. سیاه. 120. 90. 75. 60. 45. ایست. هشت گوشه. قرمز. -. سفید. -. -. 75. 60.

20. دانلود - شرکت کنترل ترافیک تهران - شهرداری تهران

را بــر عهــده دارد و حجــم عظیمــي از داده هــاي ترافیکــي در قالب هــاي مختلــف از شــبکه ... شـناخته می شـود و کالن شـهری ماننـد تهـران را بـه واقـع بـه خدمـات و کارکردهـای خـود .... از سیسـتم کنتـرل ترافیـک و چراغ هـای راهنمایـی آن جـا بازدیـد کردیـم. ..... مطمئــن هســتند کــه ســایر راننــدگان قانــون را رعایــت می کننــد و از چــراغ قرمــز عبــور.

21. سفری لذت بخش به عروس منطقه قفقاز؛ گرجستان , تفلیس , گرجستان ...

27 دسامبر 2017 ... چراغ زرد به نشانه احتیاط و توقف تلقی می شود و راننده ها کاملاً مراقب هستند. ... راننده ها به هنگام عبور عابر پیاده از میدانها یا تقاطع خیابانها، بدون ... تفلیس برخلاف تهران، شهر کوچکی است و ترافیک نسبتاً روانی دارد و ... در تفلیس هم مانند ایروان صرافی های زیادی برای تبدیل دلار به لاری ...... راهنمای بسیار خوبی است.

22. تفریح گاه سیار - یادمان فرانکفورت - BLOGFA

با تفاوتهای خاص در درجه حرارت و رطوبت ، با عبور از هر قسمت و وارد شدن به قسمت دیگر ... چراغ راهنمایی یکی از پرکاربردترین وسیله ها در زمینه حمل و نقل در اینجا محسوب ... و زرد و قرمز دارند ، با این تفاوت که در ایران برای توقف قبل از چراغ قرمز رنگ زرد روشن .... در ناوی ها امکانات دیگری هم وجود دارد مانند مشخص کردن محل پمپ بنزین ها،مراکز ...

23. ارائه يک سيستم دستيار راننده مبتني بر ارتباطات بين خودرويي با ...

اين سيستم پيشنهادي، هر خودرو اطالعاتي مانند سرعت، چگالي ودرجه تخطي راننده را از خودروهاي همسايه با ... وجود دارد که برخي از آنها به بررسي تأثير رفتار راننده در .... با جريمه رانندگي و نمره منفي گواهينامه در همه کشورها همراه .... چيزي که همه بر آن تاکيد دارند و راهنمايي و رانندگي اکثر ..... که هرکدام مي تواند با چراغ هاي قرمز و سبزرنگ مشخص.

24. برنده مقاله برتر بهار 89 :آيين‌نامه‌ های راهنمايی و رانندگی [بایگانی ...

چ دو چراغ راهنماي الكتريكي ياالكترونيكي با نور زرد دردوطرف جلو و دوتاي .... عبور ميباشند ( وسايل نقليه امدادي و خدماتي و پليس و مانند آن )‌ميتوانند علاوه بر دارا ...... در نيويورك داشتن سرعت غيرمجاز هنگام رانندگي 45 تا 600دلار جريمه دارد و اگر ... نماينده تربت جام در مجلس اظهار داشت: در قوانین جدید دادن يك نمره منفي براي ...

25. الهه ناز - اینجا وبلاگ شماست! - BLOGFA

1) چراغ راهنمایی و رانندگی ... چراغ قرمز: حق تقدم عبور با شماست! ... در ایران: رانندگان محترم مانند مورد بالا باید اهداف متحرک را نشانه بگیرید، فقط فرق این اهداف ... کرده اید و مشمول جریمه می شوید زیرا در این مسیر حداکثر سرعت 70 کیلومتر در ساعت است. ... زرد: 3 ی ل ص ض ..... البته اين تقلب با روش هاي بسيار ابتدايي بشري رقم زده شد.

26. : ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر

18 ژوئن 1980 ... ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎده دارد . ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻋﺒﻮر وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ و ﻣﯿﺪان. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ. ﻋﻼﻣﺖ و ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. : -1. در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﻢ ﻋﺮض ...

27. پای درددل رانندگان اسنپ و تپسی - پدال نیوز

7 فوریه 2017 ... سفر با اپلیکیشن‌های حمل و نقل برای مسافران این مزیت را دارد که آنها را از زمان ... به کارند که با توجه به عمر کم این کسب و کارها، رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد. .... شده، صرفنظر کنند و امنیت شغلی رانندگان را به جای جریمه کردن فراهم کنند، این ...... مسیری که بین دو تا سه کیلومتره و دوتا چراغ قرمز هم داره واسه من اومده 2500 ...