یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۹

عراق تحمل گفتمان طایفه ای را ندارد