پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۳

عقد قرارداد کشت کلزا در سطح 1 هزار و 625 هکتار از اراضی پلدشت