دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

علت تعطیلی 7 دفتر دیپلماتیک اسرائیل در دنیا