پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

علت درد دندان عصب کشی شده بعد از چند سال چیست؟