چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۵

علیرغم تمام تصمیمات آمریکا قدس پایتخت ابدی فلسطین خواهد ماند