پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۵

عملیات ضد تروریستی مصر در سینا