شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۶

عهد بسته ام حرفی غیر از اهل بیت (ع) در برنامه هایم نگویم