پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۰

عوامل دلایل غیر اقتصادی افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر اشتغال و اقتصاد کشور