چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۴

فساد ریشه دار می شود، ریشه پیدا می کند، شاخ و برگ پیدا می کند، هرچه که ...