سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۳۳

فساد ریشه دار می شود، ریشه پیدا می کند، شاخ و برگ پیدا می کند، هرچه که ...