دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۵

فقط 27 درصد از اعتبارت احیای دریاچه ارومیه در حوزه کشاورزی پرداخت شده است