دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۳۳

فقه سرپرستی به تکامل اراده های اجتماعی معطوف است