جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۰

فقه سرپرستی به تکامل اراده های اجتماعی معطوف است

1. فرهنگستان علوم اسلامی قم - آرشيو

پیروزمند گفت: طی چند روز اخیر عده ای با زیرکی می خواهند ایشان را به نفع اندیشه خودشان مصادره کنند درحالی .... فقه سرپرستی به تکامل اراده های اجتماعی معطوف است.

2. پرتال جامع علوم انسانی - آزادی از نظر اسلام و غرب

بحث آزادی از نظر اسلام و قرآن یکی از بحثهای مهم اسلامی و اجتماعی است و به وظایف ... آدمی می شود، مانع اوج گرفتن و تکامل انسان می شود، از گردن و پای انسان باز می کند. ..... است برای این که افکار عمومی را به سمت فلان حزب یا شخص معطوف نمایند و رأی مردم را به ... پس اگر چه این آزادی مبتنی بر اراده و تمنیّات و خواسته های افراد بشر است ، اما ...

3. دریافت

امروزی بشر به عالی ترین مرحله ی تکامل خویش رسیده است، زیرا. تنها تمدن امروز است که خود ..... های فردی و. اجتماعی. مثل آزادی اندیشه و بیان. .2. لیبرالیسم دینی: به این.

4. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری - غدیر؛ عظمت و ...

مثلاً فضایی را که در سوره فجر که سورة الحسین است، نسبت به عاشورا و تحلیل جریان .... اختیار است؛ می خواهم نظامی بسازم؛ طبیعتاً با اختیار و معطوف به اراده خودشان این نظام ... گاهی آدم واقعه غدیر را یک حادثه اجتماعی در سال دهم هجری می بیند كه در سرزمین غدیر .... بلکه دین آن جریان ولایت الله با سرپرستی خدای متعال بر اراده های انسانیست.

5. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری - مناظره با استاد ...

3- در پيِ اين دو، آسيب شناسي اجمالي نسبت به اجتهاد كنوني يا روش هاي اجتهادي كه الآن وجود دارد و ..... سخن در مقياس اجتهاد و اجتهاد در رسيدن به سرپرستي تكامل اجتماعي بود، نه .... سلطنتی و دموکراسی هم هست، آیا احكام عقلائي آنها به حفظ آخرت معطوف است؟ .... در ولايت فقيه هم همين طور است، ولايت فقه نيست، اراده او در مجموع حجّت است، اين اراده ...

6. مروری بر فلسفه شدن یا فلسفه نظام ولایت / راه رسیدن به مهندسی اسلامی ...

گاهی این مناسک، عادلانه و در مسیر تکامل اجتماعی است و فرد و جامعه را به سمت ... کل متغیر توجه اساسی به نظام شکل گیری آن کل، معطوف است که آن هم تنها در سایه ... است، بدون تحلیل روشن از اختیار و نسبت آن با آگاهی، سرپرستی اختیارات و .... اراده اش را در سایر اراده های مشخص می نماید و نسبیت اجتماعی او تابع نظام اراده های اجتماعی است .

7. اصول و مبانی بیمه های اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی

5 فوریه 2010 ... است. بدین معنا که در دهه های اخیر نظام بیمه ای تالش دارد تا با ادغام تمام ...... فرایند تکاملی شکل گیری سه جانبه گرایی در واقع به تأسیس سازمان بین ..... طبق این نظریه، جامعه در مقابل کسانی که با میل و اراده خود مرتکب جرمی می شوند و نظم و امنیت .... این اصل معطوف به اســتقالل مؤسســات و صندوق های تأمین اجتماعی به ...

8. اصول سرپرستی - مدیریار

17 نوامبر 2015 ... حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریتی سازمان است .... به تجربه ثابت شده است که نیروی کار یک انسان تنها به توانمندی های وی ... این نیازها عبارت اند از:1-فیزیولوژیکی 2-ایمنی 3-اجتماعی 4-احترام5- خودشکوفایی. ..... باشد همانند چراغی فراراه سازمان در جهت رشد و تکامل کمی و کیفی خواهد بود.

9. فقه نظامات

هدایت گر شــئون مختلف جامعه می داند که باید تکامل و تعالی جامعه را نیز مدیریت و ... موضوع محوری در »فقه نظامات«؛ نظامات اجتماعی است ولی در »فقه سرپرستی« ... چنین محصولی از دستگاه فقاهت با دستیابی به نظام های اجتماعی )سیاسی، فرهنگی ..... باید »نسبت بین افعال« را سنجید و افعال مختلف و متنوع را مبتنی بر مبانی و معطوف به.

10. ﺟﺰوه ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ - جشنواره شیخ طوسی

11 ژوئن 2011 ... ﻣﺎدرش ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻻﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﻣﺎدرش ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﺪارد. ... ﻫﻤﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن در اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ، ﻧﻈﺮ واﺣﺪي ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ از اﺑﻮاب ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎري، ﻧﯿﺎزي ...... آﯾﺎ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ .... ﻫﺎي ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ( ﺣﻖ اﻟﻬﯽ، زور، وراﺛﺖ، ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)، ﺗﮑﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و اﻧﻮاع آن، ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﻫﺪاف.

11. * ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

18 آگوست 2013 ... از اﯾـﻦ رو، در ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﻼم، اﻫﺘﻤـﺎم ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ و داﻧـﺶ و. ﻧﻮآوري، ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ... و اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺗـﺎﺑﻊ اراده و اﺧﺘﯿـﺎر. اﻧﺴﺎن ... ﺧـﻮد اﺳـﺖ. از آﻧﺠـﺎ. ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ. ﺄﻫﺎ ﻣﺘ. ﺛﺮ از ﺑﺎورﻫﺎ و ارزش. ﻫﺎي دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .... اول زﯾﺎده و ﻧﻤﻮ، دوم رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻣﻌﻨـﺎي ﺳـﻮم اﺻـﻼح و ﺗﻬـﺬﯾﺐ ... ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ ..... ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎران و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ..... آﺛﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار.

12. ﺟﻠﺪ اول

4 مارس 2013 ... ﺍﺯ ﻧﻘﺸﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻪ / 229. ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻛﻮﭼﻜﻴﺎﻥ، ﺯﻫﺮﺍ ...... ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﻯ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠـﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﺟﺪ ﺳـﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭﻭﻧـﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻮ ﺷـﺪﻥ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﺳـﺖ . ﺍﻣﺎ ..... ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻭ ...... ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺍﺩﻩ.

13. ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

25 جولای 2017 ... ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ...... ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺭﺍ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺵ ﺩﺭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻭ ﻧﻘﺸــﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺍﺩﻩ، ﺩﺭ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ٢ﻭﺍﻗﻊ ...... ﺑﻴﻨﺶ، ﺑﺎﻭﺭ ﻭﮔﺮﺍﻳﺶ ﺩﺭﻭﻧﻲ، ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺭﺍﺩﻩ (ﺗﺼﻤﻴﻢِ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﯼ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ...... ﮔﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺟﻤﻌﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺩﻳﻨﻲ.

14. اصل مقاله (378 K) - دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام - دانشگاه ...

زبان توانسته است مفاهیم، آموزه ها و تعلیمات اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، ادبی و ... پندنامه یحیویه؛ دریچه ای به افکار و اندیشه های امیرنظام گروسی. [. مقدمه .... عزیمت به پاریس، دیدار با ناپلئون سوم؛ امپراطور وقت فرانسه، سرپرستی محصلین .... مبتنی بر ساخت و روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی معطوف به رهیافت قدرت و.

15. دین اسلام و تنظیم امور حیات اجتماع - پیام وطن

مغایرصفات. انسانی. نپردازند،. جهان. اسال. م. به. بحران. های. شدیدی. اجتماعی ..... شناخته می شود؛ یعنی زمانی که اجداد این انسان از خطی که در نهایت به تکامل نئاندرتال و ما منج ... و تیمی تحت سرپرستی پروفسور آناتولی درویانکو از آکادمی علوم روسیه نیز شواهدی از حضور ...... در فقه اسالمی، حقوق اسالم و حدیث امام ابو حنیفه، ابن حنبل، بخار. ی.

16. اسالهي یابي گفتواى انقالب انسجام تحلیل فرایند استقرار و بررسي و ...

بین رشته ای در علوم اجتماعی تبدیل شده است به معنی مطالعات نظام مند ساختار و کارکرد و ... این واژه در سیر تکاملی خود به پیکرهای منسجم و ... و غلط تقسیم می شوند و در طی فرایندی که اراده معطوف به حقیقت نامیده می شود گفتمان های درست .... و بر ولایت فقیه، فقه و روحانیت، به عنوان مفسران اصلی شریعت تأکید دارد( حسینی زاده، ۲۲۵.

17. برای اولین بار در کشور؛ سازه ی»کانکس تاشو« به همت جهاددانشگاهی ...

27 دسامبر 2017 ... فرآیند است که مرکز فناوری های نوین ساختمانی جهاددانشگاهی استان کرمان ..... که به بازار و رقابت معطوف می شود، ادامه داد: فضای بازار پاک نیست و ..... اجتماعی جهاددانشگاهی تشکیل شد، وضعیت صیادان حوزه ی گمیشان ...... )آزمایشگاه ادوات نانوبیوالکترونیک( و به سرپرستی دکتر محمد عبداالحد .... تكامل تداومي نداشته اند.

18. كرامت اكتسابي انسان از ديدگاه علّامه طباطبائي | معرفت کلامي

12 نوامبر 2014 ... کرامت انسان، به‌مثابه اساس حقوق بشر و معيار تعامل اجتماعي و ... کرامت اکتسابي، در حقيقت دستيابي انسان به کمالات وجودي و مقام قرب الهي و تنها راه وصول به آن خدامحوري است. ... از امكانات و سرمايه هاي بي بديل تكويني، همچون عقل و آزادي اراده و اختيار، ... كرامت عبارت است از عزت و برتري در ذات چيزي بدون در نظر گرفتن ...

19. مفهوم‌سازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی برای تحقق تمدن اسلامی

یک تمدن مجموعه ای است از پدیده های اجتماعی که قابل انتقال اند و جنبه های مذهبی، .... روح او که اخلاق را می سازد، تا اراده او در حوزه ی اندیشه و محصولات علمی اش، تا اراده وی در ... به دیگر سخن، سرپرستی، هدایت و تکامل نظام اسلامی تا رسیدن به تمدن اسلامی می ... فقه اسلامی مشتمل بر جوانب مختلف زندگی انسان در زمینه های فردی و اجتماعی شود و ...

20. مانند اکثریت نوشته های پربار و آموزندۀ تان، مضمون «چرا ایران از - آریانا ...

In any nation other than Afghanistan, a high level cabinet minister will not survive ..... اما نمی گذارند، هموطنان از برکت فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی و سایت های ... به حکم روند طبیعی تکامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری، ملتها دیر یا زود ...... تنویر سر در ریګ کرده و با پس پایی به روی ما خاک پاشیده است معطوف میدارم.

21. جامعه اخالقی تعالی در مسجد نقش و قرآن - مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

به. عنوان. مکان. های. بسیار. مناسب،. برای. رشد. و. تعالی. اخالق. فردی. و. اجتماعی ...... روحی، احساسات مثبت روحی و خصوصیات مثبت بیرونی، تقویت و تکامل، اعتقادات، ...... و عهده داری سرپرستی فرزندان، مسئولیتی خطیر و موفقیت در آن مستلزم آگاهی، ...... حکم فقهی جلوگیری از حاملگی و رابطه ی آن با تنظیم خانواده و کنترل جمعیت است .

22. اصل مقاله (660 K) - سراج منیر

زمینه نادیده گرفته شدن برابری حقوق زن و مرد در آموزه های فقهی اسلام از سوی دیگر را ... است که فرد آن را در تعامل با افراد و گروه های اجتماعی کسب می کند و کیستی، ... لزوم کنش مشترک، این هویت های غیر فعال به هویت های فعال و معطوف به کنش اجتماعی۔ ... این است که سرپرستی و اراده یک خانواده پرجمعیت بر دوش مردان، بار گرانی است که.

23. خبرگان ملت - Iran Data Portal

وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮ رﻫﺒﺮي در ﻧﻈﺎم ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم, اراده و اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ. اﺳﺖ/ در ﻣﻘﺪﻣ ... داﻧﺶ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ/ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط, ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺧﺒﺮﮔﺎن زم ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ: ...... ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ@ﻫﺎي ﺍﺳﺘﺎن ﮔـﻴ ن, ﺑـﻪ ﺍﻣـﺮ ﺣـﻀﺮت ﺍﻣـﺎم, É ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّ ﺖ: ...... ﻣﺆﺳّ ﺴ در راه ﺣﻖ ; ٩/ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬّ ﺮي ; ١٠/ ﻗﺮآن و ﻃﺒﻴﻌﺖ ...... ﻣﺬا@ﻛﺮه, ﺗﻮﺟّ ﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻳﺔاﻟﻠّﻪ ﺧـﺎﻣﻨﻪ@اي ﻣـﻌﻄﻮف ﮔﺸﺖ/ در ﺑـﺤﺚﻫﺎ اﻇـﻬﺎر ...

24. تفتيش عالی اداره - اداره عالی تفتیش

حقيقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد. ... پالن های کاری متفاوت برای رفاه و عدالت اجتماعی مردم روی .... گفتنی است که اداره ی عالی تفتيش افغانستان، از 72 سال قبل به اين سو در ... معطوف داشته است. ... هيات اداره عالی تفتيش، به سرپرستی رئيس ... تاريخ مختصر گذشته ی اداره عالی تفتيش، مخصوصأ تحول و تکامل اين اداره بعد از.

25. آینده یهمشهری اتحاد راهبـردی انتقاد کارشناسی - حزب کارگزاران سازندگی

14 آگوست 2017 ... ارگان حزب کارگزاران سازندگی ایران هفته نامه ی سیاسی - اجتماعی: ... هدف این برنامه است و شهرداری باید به عنوان نهادی »تسهیل گر« و نه »تصدی گر« ... داد و ســپس با عزمی راسخ و اراده ای قوی ...... باید خودمان به تکاملی برسیم که در دوره ...... سیاست هاي معطوف به محدودسازي ایران ..... صاحب 3 فرزند دیگر شدند و سرپرستی 3.

26. جستار/ منطق تولید علوم انسانی اسلامی در نگاه حجت‌الاسلام میرباقری

21 مه 2012 ... این اراده های انسانی که به صورت یک منظومه در آمده اند، حول یک محور و در جهتی خاص ... ولایت دینی و سرپرستی دین، حضور پیدا کند و به خصوص می خواهد این حضور، .... اساساً آنها بحران در علوم انسانی را عامل تکامل علوم انسانی می دانند؛ و می ... به این معنا ممکن است بین علوم اجتماعی و انسانی اسلامی و علوم غرب تفکیک کنیم».

27. ﻓﻴﺾ ﻏﺰاﻟﻲ و ي اﻻﻫﻴﺎت اﺧﻼﻗﻲ در اﻧﺪﻳﺸﻪ * ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻨﺼﻮره ﭼﻜ

ﻫﺎي. ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮاي. رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎ. ﻣﻲ. آﻣﻮزد . آرا. و. اﻧﺪﻳﺸﻪ. ﻫﺎي. ﻏﺰاﻟﻲ و ﻓﻴﺾ ... ﻋﺎم ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد ... ﻋﺒﺎدي، اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮي، آﻣﻮزش ﻣﺴﻴﺤﻲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و .... اﺣﻜﺎم اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را. دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺧﻤﺴﻪ. ي. ﻓﻘﻬﻲ. ،. ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ. (. ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ... آﻧﭽﻪ در. اﻻﻫﻴﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺻﺮف دﺳﺘﻮرات. دﻳﻨ. ﻲ. ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي. و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻧﻴﺴﺖ .... ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻫﺮ ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﺮاي ﻏﻨﺎ و ﺗﻜﺎﻣﻞ آن ﻋﻠﻢ.