دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۹

فهرست افرادی که در یک سال گذشته دولت ترامپ را ترک کرده اند