چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۶

فهرست افرادی که در یک سال گذشته دولت ترامپ را ترک کرده اند