یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۰۱

فهم برخی مدیران از مدیریت فقط دریافت حقوق نجومی است