شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۹

فیلترینگ جابینجا نتیجه اهمال در اخذ مجوز بوده است