سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۰

فیلترینگ جواب بدهد یا ندهد، در نظر مردم ما محکوم هستیم