جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۴

قائلین به جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس در نکاح

1. بررسی فقهی حقوقی تدلیس در عقد نکاح(1)

قائلین به جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس در نکاح. جمهور فقهای مسلمان، معتقدند که اگر از طرف هر یک از زوجین یا شخص ثالثی در عقد ازدواج، تدلیس و فریبی صورت ...

2. )1( ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺳﻌﯿﺪه ﺧﺎﻟﺪﯾﺎن

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ. ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺪه. اي. ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻘﻬﺎ ﺧﻮد. ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﺮوه. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ. اﺷﺎره ﻣﯽ. ﺷﻮد: ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺪم ...

3. بررسی فقهی حقوقی تدلیس در عقد نکاح(2)

به نظر قائلین به ایجاد خیار فسخ، استفاده از این خیار فوری است، البته همه فقها و ... در مورد آثار تفریق به سبب فسخ، اگر فسخ قبل از دخول باشد، زوجه دارای حق نفقه و یا ... زیدیه و ظاهریه قائل به عدم ایجاد خیار فسخ در تدلیس در عقد نکاح هستند؛ زیرا هیچ ...

4. تحلیل فقهی حقوقی عیوب مجوز فسخ نکاح با رویکردی بر نظر امام ...

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح، عیوب، تدلیس، تخلف از شرط صفت، لاضرر،لاحرج. .... البته این اطلاق در مورد بیماری هایی در مردان که به دلایل قطعی سبب فسخ نکاح شناخته شده اند (مانند: ... قائلین به اشتراک عیب جذام بین زن و مرد به دلایلی استناد می‌کنند از جمله:.

5. تحليلی بر روش های فسخ عقد نكاح - مجله تحقیقات حقوق خصوصی و ...

موقعيت دفع ضرر به عنوان جواز حكمی و جواز حقی از ديدگاه فقهای صاحب نام كه امكان شموليت .... عالوه بر مراتب مذكور به عنوان عیوب موجب حق فسخ نکاح، خیار تدلیس و تخلف از ... به سبب عیب شوهر واقع گردد، عنوان طالق خواهد داشت و نه فسخ و جدايی به سبب ...

6. اصل مقاله (346 K) - فقه و حقوق اسلامی

می باشد، برخلاف حقوق ایران، قایل به تساوی زوجین در فسخ نکاح ناشی از هر گونه عیوب. و امراض کراهت انگیز می ... کند ولی در فسخ قبل از زناشویی مهریه تعلق نمی گیرد» (رجایی پور، ادله جواز فسخ نکاح در ... اما این که فقها از دیرباز به این عیوب نظر داشته اند، بدان سبب است ... هرچند که قائلين به این نظریه نیز، در قلمرو حق، اختلاف دارند.

7. تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه

یکدیگر تصورات ویژهای دارند؛ چه آنکه امور مورد حتى فسخ نکاح را به وجود آورد. ... زيرا بانوانی هستند که قبل از ازدواج به سبب فسخ ازدواج از ناحیه زوج و اثر آن بر مهریه.

8. تدلیس در ازدواج چیست و کسانی که در ازدواج گرفتار تدلیس شده اند ...

با توجه به اینکه تدلیس در ازدواج می‌تواند یکی از مصادیق ارائه‌ مشوق‌های چشمگیر به ... بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم ...

9. فریب در ازدواج : بررسی تدلیس ، مجازات انجام آن و فسخ نکاح - گروه ...

همانطور که میدانید عقد نکاح دائم یا به وسیله طلاق و یا فسخ نکاح منحل میگردد. ... سكوت ‌نماید، سبب فریب گردیده و به عبارت دیگر طرف مقابل در این نكاح مورد « تدلیس» ...