پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۰

قانعی راد جامعه شناس پیشکسوت درگذشت