یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۵۳

قانعی راد هیچ گاه جانب مردم را رها نکرد