دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۲

قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی 7 بار به مجلس رفت

1. قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی ۷ بار به مجلس رفت - ایسنا

15 فوریه 2018 ... رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی هفت بار به مجلس و تشخیص مصلحت نظام رفت و درنهایت با حداکثر ...

2. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - روزنامه رسمی

27 دسامبر 2017 ... رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی ... تبصره۳ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، .... ماده۲۴ـ سازمان مکلف است به‌منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد‌سازی، مشابه با نظامهای ...

3. قانون تقویت و توسعه استاندارد - دفتر هیئت دولت

24 دسامبر 2017 ... ... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون تقویت و توسعه نظام ... نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با مصلحت نظام تشخیص داده شد، از ...

4. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلمی ایران

کمک مستقیم و جبرانی ازطریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر - 1 .... تشکیل شرکتهای دولتی صرفاì با تصویب مجلس شورای اسلمی مجاز است و تبدیل ... دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید .ارزیابی ..... قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلح.

5. بسمه تعالی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...

این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه های ... تبصره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به ..... برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره های ..... 7 استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره وری

6. برنامه و خط مشی دولت دوازدهم - پایگاه اطلاع رسانی دولت

ارائه-الیحه-قانون--خط-مشی،-نحوه-اداره-و-نظارت-بر-سازمان-صدا-و-سیما- ... Page 7 ..... فرموده-انــد-آن-هــا-كــه-حتــی-بــه-نظــام-هــم-عالقــه-ندارنــد-بــرای-ایــران-در-انتخابــات- ..... ایـران-بـوده-و-آخریـن-بـار-مقـام-معظـم-رهبـري-در-12-مردادمـاه-1396-در-مراسـم-تنفیـذ- حكـم- ..... كـه-تقویت-كننـده-مقابلـه-بـا-فسـاد-اسـت،-پیشـبرد-اهـداف-توسـعه-سیاسـی،-و - ...

7. ( 1390 1394 ) ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟ - دانشگاه تربیت مدرس

20 ژانويه 2011 ... اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ. ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﭘﻮﯾﺎي آﻣﺎر ﺛﺒﺘﯽ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ. 7. اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.

8. برنامه دولت دوازدهم

Page 7 ... می توان در کالم رهبر معظم انقالب دید که فرمودند آن ها که حتی به نظام هم عالقه ندارند برای ... دولت و مجلس با سازوکار انتخابات اداره می شوند، و بقیه ارکان نظیر. رهبری و ..... تقویت زیرساخت های اینترنت )توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت( ...... حداکثر 5 نفر کارگر دارند« با رویکرد کاهش بار مالی اجرای قانون، افزایش دامنه شمول و  ...

9. متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری - سازمان مديريت استان سمنان

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و ... ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب .... ماده 16- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و ... نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به ...

10. مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی

سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، سایت اطالع رسانی دولت، ... ماده21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور............................. ............................15. ماده 67 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. ..... مصوبه اجراي طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط شرکت راه آهن ج.ا.ا.

11. ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - دفتر برنامه ريزي تلفيقي ...

1 سپتامبر 2004 ... ﺗﻬﯿﻪ. و ﻗﺒﻞ از ﻻزم. اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ. ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . 7. ﻣﺎده. 2. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر .... ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ...... اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻌﺎدل آن از ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .... در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣ. ﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ..... ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه.

12. کلید حل مشکالت اقتصادی تقویت تولید داخلی است 3 عزت ایران به آن ...

42 تامین اجتماعی از ارکان نیل به توسعه در کشورهاست. 44 تشکل .... جمله در زمینه اقتصادی، موجب تقویت مذاکره کنندگان پشت ... مجلس در ثبات قوانین سرمایه گذاری را از دیگر ..... رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با ...... 34 بار. رفت و برگشت از. میدان ولی عصر. به هفت تیر. 49197 تومان. یک بار ویزیت.

13. metrology - سازمان ملی استاندارد

نظـام استانداردسـازی در برنامـه ششـم توسـعه تقویـت مـی شـود. 10. نگاه حداقلی به ... ارایه طرح ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد به هیات رئیسه مجلس. 12. رویکرد نوین ...

14. نقشه راه اصلاح نظام اداری - سازمان اداري و استخدامي كشور

30 آوريل 2014 ... مصوبه شورای عالی اداری در مورد نقشه راه اصالح نظام اداری ... که نقشلله راه اصالح نظام اداری برای اولین بار در کشللور،به شللیوه ای جامع ... گیری از آسللیب ها و تقویت نقاط مثبت نظام اجرایی کشور، حیطه وظایف و ... 15- توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه ... 7 صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری.

15. فقط بانک های پارسیان ، کارآفرین ، سینا و ... - روزنامه اقتصاد پویا

17 آوريل 2018 ... اداره مناطق آزاد در مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان رســیده است و بنا. داریم تا ... درآمد مناطق آزاد حداقل هر سال دو بار در کمیسیون اقتصادی بررسی شوند. ..... تجارت برای برون رفت از بن بســت ..... اشــاره به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام ... و توسعه نظام استانداردسازی که دی ماه سال ...... در هفتــه منتهی بــه 13 آوریل 7.

16. آیین نامه راهنمایی و رانندگی - پلیس راهور

24 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ..... تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به مجلس شورای ..... یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ... اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی.

17. استاندارد | احمدی مقدم افزود، ممکن است عده ای سودجو در این ایام، از ظروف ...

12 مارس 2018 ... وی با اشاره به بند 4 ماده 40 قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد اشاره کرد و افزود: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" استفاده از ظروف و وسایل ...

18. نشريه سراسری نظام پزشكی جمهوری اسالمی ايران شماره 166 - سازمان نظام ...

5 جولای 2016 ... 7-10. 11-28. چرايی نياز پزشـكان به ادبيات !؟ فلسفه را بـه دانشكده های پزشكی ... در راه اندوختن دانش سپری کرده و همزمان بار مسئولیت درمان کشور را با .... بـا توجـه بـه ضـرورت تقویـت و پاسـخگو بـودن وضعیـت اطالع رسـانی و ...... در مجلس برای حمایت های قانونی ارایه نماید. ...... نظام پزشــکی در خصوص توسعه مصرف.

19. جام جم آنلاین - استاندارد مواد غذایی استاندارد نیست

12 جولای 2015 ... عقب‌ماندگی 25 ساله نظام استانداردسازی کشور ... علی علی‌لو، عضو ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد دراین باره به جام‌جم گفت: یکی از ایراداتی که در ...

20. ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ( ﻧﻤﺎﺗﻦ )

7/9/1383 ﻣﻮﺭﺥ. ﻣﻮﺿﻮﻉ. ﺍﻋﻼﻡ ..... ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ وﺯﯾﺮﺍﻥ، ﻣﺼﻮﺑ. ﺎﺕ ...... ﺍﯾﺠﺎﺩ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺩﺭ. ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ...... ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ...... ﺳﺎﻝ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ...... ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯی ﻣﺼﻮﺏ و ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی.

21. ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮا

5 آذار (مارس) 2014 ... ﻗﺎﻧﻮن. اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ آن ..... ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ دوره ... اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ. 7. اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ...... و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اراﺋﻪ.

22. دانلود : ساماندهی_صنایع_و_مشاغل.pdf

قانون نظام صنفی کشور )مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسالمی(. 69. از قانون ...... به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، ماده 78: به پیشنهاد ...

23. امور مجلس در وزارت جهاد کشاورزی

23 آگوست 2013 ... در نظـام جمهـوری اسـامی ایـران اسـت و طبـق اصـل 58 قانـون اساسـی جمهـوری ... اسـامی در مـدت کمتـر از 7 مـاه از آغـاز فعالیـت دولـت تدبیـر و امیـد، تا پایان سـال 92 اسـت کـه برای. اولیـن بـار ، گزارشـات مختلـف امـور مجلـس وزارت جهاد کشـاورزی به ... امنیـت غذایـی و توسـعه تولیدات کشـاورزی در بسـیاری از اسـناد ...... هدر رفت آب.

24. ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدي ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻛﺸﻮر

ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آزادﮔﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﺗﺘﺒﻊ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ... ـ7. 2. ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎدي ﻣﻄﻠﻮب در دوره ﺗﺤﻮل. 82. ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ. : اﻟﺰاﻣﺎت راﻫﺒﺮدي و ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل .... ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر. » را از اﻳﻦ ﺷﻮرا ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ..... ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﺧﻮد. در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪوﻳﻦ. ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻄﻮر. ﻓﻌﺎل و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن. ﻣﺆﺛﺮ ...... ﻫﺎي رﻓﺘﻪ را ﺑﺎر ...... ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ.

25. مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

26. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

27. مسکن‌خواری و احتکار مسکن واقعیت دارد

به گزارش Consbank، جمشید برزگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: چندی پیش مدیران یک شرکت ...

28. هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، جوایز برندگان جشنواره مرحوم دکتر نوربخش ...

29. قانون برگزاري مناقصات بهمراه آيين نامه هاي آن

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ جناب‌ آقای‌ سیدمحمد خاتمی‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری ...

30. استخدام دانشگاه فرهنگیان 97 (کلیه اخبار) | استخدام

آخرین خبر ها. کارشناس فروش مسلط به فنون مذاکره در مشهد; استخدام طراح و توسعه دهنده ...