دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

قدرت دفاعی ایران به هیچ کس ربطی ندارد و قابل مذاکره نیست