پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۵۰

قدرت دفاعی ایران به هیچ کس ربطی ندارد و قابل مذاکره نیست