دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۷:۱۲

قرآن بسیاری از مشکلات روحی انسان را درمان می کند

1. تأثیر آوای قرآن و موسیقی مذهبی بر سلامت جسم و روان - تعالی بالینی

)2(. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺴــﯿﺎري ﻧﻘــﺶ ﻣﺜﺒــﺖ. درﻣـــﺎن. ﻫـــﺎ. ي ﻏﯿـــﺮ داروﯾـــﯽ در ﮐـــﺎﻫﺶ ﻣﺸـــﮑﻼت. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘ .... از. آﻧﺠـﺎ. ﯾﯽ. ﮐـﻪ ﻗـﺮآن ﮐـﻞ اﺑﻌـﺎد ﺣﯿـﺎت. اﻧﺴﺎن را در. ﺑﺮﻣ. ﯽ. ﯿﮔ. ،ﺮد. ﻃﺒ. ﯿﻌﺘﺎً درﻣﺎن ﺑﯿﻤـﺎري. ﻫـﺎ ﻣـﯽ ..... ﻫﺎي روﺣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. ﯽﻣ. ﮐﻨﺪ . )36(. وﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ در. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آواي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻃﺮز.

2. The Effects of Islamic Beliefs, Praying, and Reading holy Quran on ...

نارسایی مزمن کلیه می تواند وضعیت روحی روانی بیماران را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد و در این میان افسردگی یکی از ... مثبت نگری در دین، سلامت روان افراد خصوصا بیماران مزمن را تقویت می کند. ... بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه جهت درمان به ... می کند. این مشکلات را .... شیوه درمانی باستانی است که با متوجه نمودن روح انسان.

3. سلامت و بهداشت روانی از منظر قرآن کریم/ بخش سوم | ضیاءالصالحین

16 مارس 2018 ... انسان بی هدف که زندگی را بی معنا می داند مشکلات روحی و جسمی را برنمی ... در برابر مشکلات مقاومت می کند، از همین رو کمتر به فشار روانی و یأس دچار می آید. ... (آل عمران/ 160) همچنین آیات بسیاری از قرآن انسان ها را به توکل بر خدا فراخوانده است. ... بوالهری ، جعفر و همکاران، 1376، مقاله «رابطه اعتقادات مذهبی در درمان بیماری ...

4. راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن | دانشنامه پژوهه پژوهشکده ...

1 ژانويه 2018 ... وانگهی حال عده ای از بیماران پس از روان درمانی گاه بدتر هم شده و یا بیماری پس .... به هر حال قرآن یکی از عوامل آرامش را ذکر معرفی می کند. ... امنیّت وآرامش کند ولذا قدرت او برای رفع مشکلات چند برابر می شود و به راحتی سختیها .... ووقتی آرامش روحی وروانی ایجاد شد، انسان در زندگی به توفیقات عجیبی دست پیدا می کند.

5. با کمک قرآن دردهای لاعلاج جسمی و روحیمان را درمان کنیم - افکار نیوز

4 مارس 2018 ... خداوند متعال، تصریح می کند که قرآن و برنامه نورانی و حیات بخش آن، جامعه را به سوی سلامت سوق می دهد. "یهدی به الله من ... چشم انسان به بیماریهای بسیاری مصاب می شود. که از آن جمله ... درمان مشکلات جسمی با آوای قرآن کریم. پژوهشی در سال ...

6. اثرات روحی ارتباط با خدا و نماز بر انسان - مرکز اسلامی هامبورگ

11 مارس 2017 ... زیرا غالب افراد در دنیای امروز از ناامنی روانی، اضطراب و افسردگی رنج می برند و اگر انسان در پی درمان ... امروزه بر بسیاری روشن است که تأمین نیازهای روحی و عاطفی در گرو ... همین حالت روی گردانی کامل از مشکلات زندگی و نیندیشیدن به آن در میان نماز ... به هیچ چیز جز خدا و آیات قرآن که در نماز به زبان می آورد فکر نمی کند.

7. 8قرص ضد افسردگی در قرآن - تبیان

30 آوريل 2012 ... در اسلام نخست کوشش بر این است که انسان ها مبتلا به بیماری های روانی نشوند، اما ... یعنی قرآن درمان و شفای آلودگی های معنوی و روانی است «یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْکم ... قرآن کریم از جمله آثار تقوی را خروج از مشکلات معرفی می کند، و یا کسانی ... این که به تجربه ثابت شده که بسیاری از مشکلات و بیماری های جسمی و روانی ...

8. تاثیر تیپینگ ساق پا بر پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس H ...

23 فوریه 2013 ... ﻗﺮﺁﻥ. ﻛﺘﺎﺏ. ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ. ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ. ﻛﻞ. ﺍﺑﻌﺎﺩ. ﺣﻴﺎﺕ. ﺍﻧﺴﺎﻥ. ﺭﺍ. ﺩﺭ. ﺑﺮ. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ. ﻭ ... ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ. ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ. ﺑ. ﻌﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﻲ. ﺷﻤﺎﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺪﺳﻲ ﻗﺮﺁﻥ. ﺣﻜﻴﻢ ... ﺩﺭﻣﺎﻥ. ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ. ﭘﻮﺳﺘ. ﻲ. ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎ (ﺹ/. 42. )، ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻛﻮﺭﻱ ... ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰﻱ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ... ﺧﻄﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ... ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ.

9. تأثیر آوای قرآن کریم بر بهداشت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم ...

سابقه و هدف: بسیاری از اندیشمندان معاصر غربی تأکید می نمایند که مشکل انسان معاصر اساسا به نیاز ... می کند و نگرانی و اضطراب را دور می سازد. ... واژه های کلیدی: آوای قرآن کریم، بهداشت روانی، دانشجویان پرستاری، رفسنجان ... معتقد است که تنها راه درمان این فرو پاشیدگی اخلاقی که ... وجود دارد، نیاز بیشتری به غذای روحی احساس می شود.

10. بهداشت روانی اقتصادی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث - مجله دانشگاه علوم ...

ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧـﺸﻨﻮد. ﮐﻨﻨﺪه. ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ. آﯾﺪ. از . ... اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﺎن را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﯾﺎﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ. ﺗﻮان از راﻫﮑﺎرﻫﺎي. ﻗـﺮآن. و ﺣـﺪﯾﺚ ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن. ﻋﻤﺪه .... ﻣﯽ. ﭼﺮﺧﯿﺪ، از ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ .... ﮐﻤــﺎﻻت ﻣﻌﻨــﻮي و اﻧــﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ روﺣــﯽ ﺑــﺎﻗﯽ.

11. مقاله معنویت و سلامت روانی از دیدگاه آیات قران کریم - سیویلیکا

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۴ ... آیا در عصر بحرا نها ی روحی و روانی راه دیگری جز پناه بردن به داروهای مسکن برای ... ملازم با پاره ای از حوادث اجتناب ناپذیر است که انسا نها را بیش از گذشته تهدید می کند. بنابراین بازگشت به معنویت درمان بسیاری از دردهای انسان عصر حاضر است.

12. آیه‌هایی از قرآن کریم برای آرامش در خانواده - خبرگزاری میزان

در متن زیر به برخی از آیه‌های قرآن کریم برای آرامش در خانواده و همچنین دعاهایی که در ... از آرامش در زندگی اهمیت بسیاری دارد چرا که انسان زمانی می تواند فعالیت های خود را به ... قرآن پراست از پیام ها و آیات پرمحتوی که برای رفع مشکلات و آرامش توصیه شده اند اما ... دردی خوانده نشد مگر اینکه دردش آرام می گیرد (قرآن درمانی روحی و جسمی ،ص 62) و.

13. سلامت روانی از دیدگاه قرآن - hajij

سلامت روانی از دیدگاه قرآن مقدمه: ۱- اسلام وجود آدمی را متشکل از دو بعد روانی (غیر مادی) ... سلامتی جسم، تأکید می نماید و تن، روان و استعدادهای جسمی، معنوی و روانی انسان و نیز ... و دستورهای دینی برای سلامت روان و درمان بیماری های روانی افزایش یافته است. ... را کمک می کند، از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمان ما، در معرفی ابتلاء به  ...

14. اصل مقاله (562 K) - فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه - دانشگاه بوعلی سینا

ناامیدی یکی از حالات هیجانی منفی در انسان است که عوامل بسیاری از جمله نداشتن سعه ی صدر،. عدم اعتقاد به خدا، ... البلاغه در درمان آنها. زندگی به انسان کمک می کند که بهتر خود را بشناسد»(غباری .... حل هایی برای این استرس ها و مشکلات زندگی می توانند مورد. استفاده قرار .... قرآنی در درمان بیماری های روحی و روانی و مبارزه کردن با. مشکلات، ...

15. تاثیر عوامل معنوی بر کاهش بیماریهای قلبی

بسیاری از مردم اثرات دعا را در شفای بیماری های غیر قابل درمان تجربه کرده اند. می ... همواره انسان ها از دعا برای تسکین آلام خود بهره می جستند. ... دعا انسان را از تمام مسائل دنيوي ومادي و مشكلات و وابستگي‌هاي آن رها و به اين طريق مشكلات روحي فرد را درمان مي‌كند. .... بررسی میزان تأثیر آوای قرآن بر اضطراب بیماران پیش از آنژیوگرافی عروق ...

16. رازهای درمانی گوش دادن به قرآن – انجمن اخلاق و معرفت

5 مه 2018 ... پی بردن به خاصیت آرامبخش و درمانی قرآن یکی از مهمترین حکمت های قرآن است که ... اما این نتایج به سبب عدم تأثیر مطلوب موسیقی بر سلول ها، بسیار محدود است. ... اختلال در گیجگاه و نگرانی و آشفتگی و مشکلات بی خوابی را نیز درمان کرده اند. ... در سیستم عصبی انسان ایجاد می کند و تنش های شدید روحی را کاهش می دهد.

17. آیه‌هایی از قرآن کریم که به انسان آرامش می‌دهند - رهیافته انجمن شهید ادواردو ...

8 جولای 2017 ... آیات قرآن کریم برای آرامش انسان در زندگی بهترین و پایدارترین آثار را فراهم می‌کند، چرا که قرآن پراست از پیام ها و آیات پرمحتوی که برای رفع مشکلات و آرامش توصیه ... بر چهار ذکری که در قرآن وارد شده است تاثیر بسیار زیادی در آرامش روح دارد. ... نشد مگر اینکه دردش آرام می گیرد (قرآن درمانی روحی و جسمی ،ص ۶۲) و…

18. روانشناسی اسلامی دارای روش اجتهادی است - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و ...

16 دسامبر 2017 ... روانشناسی اسلامی به خودی خود اقتضا می کند که تفاوت هایی با روانشناسی ... در مباحث انگیزشی روانشناسی اسلامی نمی توانیم از مفاهیم قرآنی مثل «شیطان» ... رشد خوبی داشته است و در درمان بسیاری از مشکلات روانشناختی موفقیت نسبی را ... روانشناسی همواره می خواهد رفتار و تجلیات روانی انسان را بررسی کند اما حیطه ...

19. حجت‌الاسلام مومنی مطرح کرد قرآن بسیاری از مشکلات روحی ...

استاد حوزه علمیه قم گفت: درمان باید ریشه‌ای باشد و قرآن‌درمانی بسیاری از مشکلات روحی ...

20. ۱۴ فواید گوش دادن به قرآن برای درمان مشکلات روحی - مجله ...

۸. تنش‌های عصبی را درمان می‌کند. همانطور که پیش از این هم گفته شد، گوش دادن به قرآن تاثیراتی آرامش بخش برای شما به همراه خواهد داشت.

21. خبرگزاری فارس - کتابی که مطالعه آن قدرت روحی انسان را ...

کتاب «قدرت از نگاه قرآن و عترت؛ بررسی قدرت‌های معنوی انسان» تازه‌ترین اثر آیت‌الله ضیاءآبادی حاوی نکاتی است که توجه و عمل به مضمون و محتوای آن «افزاینده‌ قدرت روحی انسان» است و فرد را از ضعف و ذلت در زندگی در امان نگه می‌دارد.

22. باشگاه اندیشه › قرآن و راهکارهای غلبه بر مشکلات روحی و روانی

دنیا برای انسان به عنوان مکان تکلیف و بروز استعدادها و ظرفیت ها عمل می کند. انسان تا دچار مشکلات و معضلات نگردد نمی تواند، ظرفیت ها و توانمندی های سرشته در خود را آشکار و آزاد سازد.

23. آثار روحی و روانی ایمان در قرآن

اگر نتواند این مشکلات را حل کند، به اضطراب و ناامنی دچار می‌شود و کم‌کم زمینه‌های بروز اختلاف روانی در او فراهم می‌گردد، در حالی که یکی از نیازهای اساسی انسان که ارضای آن نقش مهمی در ایجاد بهداشت روانی دارد، احساس ایمنی است.

24. نشانه های هشداردهنده مشکلات روحی و روانی - اختلالات روانی ...

عوامل بسیاری در مشکلات روحی و ... کند. انسان به ... را مبتلا می‌کند; خروج از ...

25. چرا دچار بیماری های روحی و روانی می شویم؟ - فاطیما وب

در بسیاری از ... ایجاد می کند، بازخورد او را از محیط ... سرشار از مشکلات روحی و ...

26. سلامت روانی از دیدگاه قرآن - hajij.com

... او را کمک می کند، از ... ابعاد روحی انسان ... که بسیاری از مشکلات و ...

27. آثار روحی و اخلاقی نماز | سماموس

... را از شخص سلب می کند و ... اصلی بسیاری از مشکلات روحی و ... درمان اضطراب در قرآن, ...

28. «خواب صبح انسان را دچار انواع بیماریهای جسمی و روحی می کند ...

بله ، تعجب نکنید . سحر خیزی می تواند انسان را بهشتی کند چرا که سحر خیزی می تواند انسان را خدایی کند یعنی تمام اعمال و نیات انسان در جهت رضای خداوند بزرگ قرار گیرد .

29. قم|عمل به آموزه‌های قرآن بسیاری از مشکلات جامعه اسلامی را ...

وی یادآور شد: درس‌آموزی از آموزه‌های اهل‌بیت(ع) می‌تواند انسان را در مراحل مختلف زندگی به‌سمت موفقیت و پیروزی هدایت کند، چراکه این خاندان به‌خوبی با دستورات الهی آگاه بوده و می‌توانند مردم را به‌سمت آموزه‌های موردنظر هدایت کنند.

30. قرآن درمانی و تأثیر سحرانگیز آن

از همه مهمتر اینکه افراد احساساتشان را در روشی مطمئن و آرامش بخش بوسیله قرائت، گوش کردن، درک مفاهیم و... قرآن بیان می کند و از تاثیرات شگرف آن بهره مند می شوند.

31. «نیکا» معجزه می‌کند/ از «قرآن» بهره گرفتم/ پایی که ماند ...

«نیکا» معجزه می‌کند/ از «قرآن ... می‌تواند سلامتی انسان را به ... و از درمان‌هایی سخن ...

32. قرآن درمانی و دعا درمانی | سماموس

... را برای درمان و حل مشکلات ... از درمان از طریق قرآن ... را از او دور می کند ...