جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۰۸

قزوین در مدیریت پسماند موفق عمل کرده است