سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۷

قم دریچه ای برای مبادله و ارتباط با دیگر ادیان و تفکرات جهان است