دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۹

لازمه رسیدن به مقامات معنوی صبر در امتحانات و مصائب زندگی است