سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۴

لازمه رسیدن به مقامات معنوی صبر در امتحانات و مصائب زندگی است