شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۹

لزوم آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی برای اثربخشی بیشتر

1. تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی

های. دیگر است که می. تواند بر آسیب. شناسی روانی اثرگذار باشد. فرهنگ همچنین ویژگی .... آموزش و همچنین طبقات اجتماعی پایین با احتمال بیشتری با اختالالت روانی همراه ..... استرس به تنهایی از طریق شرکت در فعالیتهای انفرادی(، جستجوی حمایت ..... و در صورت لزوم از طریق برقراری ارتباط، اشاره به نگرانی ها و تفاوت های فرهنگی. 1.

2. آسیب شناسی تعامل آموزش عالی و فضای کسب و کار در ایران

اقتصادی تبدیل و به عنوان یک بازار دانش مطرح شود که در آن گروه های ... اکی از لزوم طراحی و اجرای الگوی آموزشی ... آموزش عالی، فضای کسب و کار، آسیب شناسی ... در کشور ما، با عنایتی که برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به .... کارآفرینانه را افزایش داده و ایجاد و توسعه فعالیت های کارآفرینی خود منجر به بهبود فضای ...

3. گزارش جامع نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با ...

نهاد هاي مردمي، توجه بیشتر به ظرفیت فرهنگي و ابعاد ایرانیت. در ترویج علم، ... لزوم توجه بر آموزش کارکنان. به عنوان اصل ... دهد که برون سپاری طی دو دهه اخیر از فعالیتهای فنی و تولیدی ... سطوح سازماني و اثربخشي، فرایند آموزش بر مبنای استاندارد.

4. مجموعه مقالات همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان - سیویلیکا

اطلاعات بیشتر ... آسیب شناسی آثار مخرب شادی ناسالم بر شخص و اجتماع مطالعه شادی های کاذب جوانان و عوامل موثر ... اثر بخشی مهارت های ارتباط موثر بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل در دانشگاه های .... بررسی فعالیت های خرده فرهنگ جوانان شهر تهران.

5. مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد ...

اطلاعات بیشتر ... آسیب شناسی آموزش های ضمن خدمت کارکنان سا زمان های دولتی ... ارزشیابی اثربخشی دوره های جامعه شناسی کاربردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ...

6. مدیریت فرهنگی و رهبری اثر بخش در سازمان های فرهنگی شهرداری ها

و وجود فرهنگ هاي متنوع بر اهميت تنوع و كثرت گرايی فرهنگی ... اجتماعي بيشتر ... اعتقاد و باور فرهنگي به لزوم توجه معقول به دنيا و مسائل مادي .... شش عامل انساني كه باعث هم افزايي در فعاليت ها مي شود عبارتند از: -3 .... ورزند آسيب ...... ارتباطات مؤثر در سازمان ها و تيم هاي كاري نيز ضمن افزايش اثربخشي سازماني نقش مهمي در تحقق هم ...

7. موضوع های مقالات علمی در ارتباط با مباحث فرهنگی.pdf

ﻫﺎي. ﻣﻘﺎﻻت. ﻋﻠﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻤﻮاره از دﻏﺪﻏﻪ. ﻫﺎي ﺟﺪي اﺳﺘﺎدان و ... ﻫﺎي آﻣﻮزش و. ﭘﮋوﻫﺶ، ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ. ﺷﻮد. ... ﻫﺎ، زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (ﭘﯿﺪاﯾﺶ، رﺷﺪ، ﺗﮑﺎﻣﻞ)، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، ﺗﻮانِ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﮔﻔﺖ. و. ﮔﻮ،. آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. 17 . اراﺋﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ آﻧﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ.

8. آسیب شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی: مطالعه ای ...

الگوهای علمی و دانشگاهی در جامعه، آسیب پذیر گردیده‌اند و دانشگاه‌ها بیشتر به منزله ی ..... اجرای برنامه‌های فرهنگی- هنری و تفریحی در کنار فعالیت‌های علمی .... بر کاهش علایم افسردگی"، اثربخشی رویارویی با شاخصه‌های علمی شادی (بخشش، قدردانی و اعمال ... و بر لزوم برنامه‌ریزی‌های هماهنگ فرهنگی و ارتقاء نشاط و پویایی عمومی جامعه به عنوان ...

9. ایرنا - سمن ها پل ارتباطی میان جامعه و دولت

11 ژوئن 2017 ... تهران- ایرنا- سازمان های مردم نهاد با حضور در بخش های اجتماعی، فرهنگی و . ... جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی با «مجید ابهری» آسیب شناس اجتماعی، متخصص ... با حضور پررنگ و فعالیت گسترده تشکل های مردمی در چارچوب قانون ها و مقررات و ... اجتماعی، اثر بخشی و کارآمدی برنامه های پیشرفت و توسعه اجتماعی را بیشتر ...

10. آسیب شناسی حل مسائل ورفع مشکلات سازمان، چرا اقدامات ما اثربخش ...

4 مارس 2015 ... آسیب شناسی حل مسائل ورفع مشکلات سازمان، چرا اقدامات ما اثربخش نیستند؟ Published on ... چرا نمی توانیم جلوی خسارت های جانی و مالی را بگیریم؟

11. بایسته های عبور از اختلال های فرهنگی در دانشگاه/ ترویج فضیلت ها به ...

2 روز پیش ... برنامه های ویژه فرهنگی نیمه دوم تابستان در دانشگاه آزاد برگزار می شود ... دانشگاهی تهران در گفت وگو با ایکنا"؛ درباره آسیب ها و موانع فعالیت های فرهنگی حول ... گیر آن است گذر کنیم، ابتدا بایستی یک نیازسنجی و ذائقه شناسی انجام شود. .... با تشکل ها و نهاد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای اثربخشی بیشتر، تمام ...

12. فصلنامه شماره 3 مواد مخدر - فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد

اعتياد به مواد مخدر علاوه بر زيان هاي جدي و خطرناك جسمي و روحی، عوارض و مشكلات فراوان اجتماعي ... در بیشتر کشورها به صورت مشکل عمده ای مطرح شده و کشور ما نیز از این آسیب اجتماعی در .... مطالعه و شناخت آسيب هاي اجتماعي و علل و انگيزه هاي پيدايي آنها؛ .... بعضی از فعالیت های از پیش تعریف شده و مداوم جامعه، برای بقای آن ضرورت دارند.

13. آسيب هاي اجتماعي؛ علل و عوامل و راه هاي پيشگيري از آن | معرفت

5 سپتامبر 2010 ... علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه هاي پيشگيري از آن محمد فولادي. ... و بيشتر افراد آن را ناپسند و يا نادرست قلمداد كنند، كجروي اجتماعي تلقّي مي شود. ..... همواره رابطه اي بين وضع فعاليت و شغل فرد با نوع رفتارهاي وي وجود دارد.

14. آسيب‌‌شناسي فعاليت‌هاي پرورشي و امور ‌تربيتي از ديدگاه مربيان ...

22 جولای 2013 ... كليدواژه‌ها: آسيب شناسي، فعاليت هاي پرورشي، مربيان پرورشي، امور تربيتي. ... مدارس، پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم گرفتار فرهنگ غربي و ارزش‌ها و ... اين ناهماهنگي در عمل سبب جدايي هرچه بيشتر آموزش از پرورش شد. ..... واحدي، شهرام (1381) «بررسي اثربخشي برنامه‌هاي امور پرورشي (مسابقات فرهنگي هنري) بر ...

15. ﺑﺨﺸﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

11 دسامبر 2015 ... ﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻪ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ. ،. ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺷـﺪه و داراي ﻣـﺮ. ز ﻧﺴـﺒﺘﺎً. ﻣﺸﺨﺼﻲ ... اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ... آﺳـﻴﺐ ﺷـﻜﻞ. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در. ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ. اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻔـﻆ ... و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛـﺎرا، اﺛـﺮﺑﺨﺶ، ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬـﺪ ..... ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑ.

16. ضرورت ها و راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مراکز آموزشی

آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، از جمله برنامه های آموزش و پرورش است که .... نتایج تحقیقات حکایت از این واقعیت دارد که سیستم آسیب هاي اجتماعي با ... راستا گس ترش پوشش اثربخش برنامه های .... رواني نگه دارد و رفتارهای سازگارانه و اعمال موثر و مثبت بیشتری ... این برنامه ها و فعالیت ه ا پیامدهایی به همراه دارند که به دلیل.

17. آسیب‌شناسی روانی و عوارض روانی ناشی از مشاغل نیروهای ... - طب نظامی

یی نقش بسیار مهمی ایفا می. کنند، ب. نابراین لزوم توجه. بیشتر. به این عوامل. در پرداختن ... كليدواژه. :ها. آسیب شناسی روانی، نیروی نظامی، شغل، مطالعه کیفی .... سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و مانند آن می باشد که در این. میان قدرت ..... فعالیتهای. شغلی لذّت ..... یک زندگی نظامی می تواند بصورت معنادار اثربخش تر و سودمندتر. باشد.

18. طراحي مباني نظام ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي فرهنگي - خبرگزاری فارس

7 فوریه 2007 ... مقالات بيشتر رويكرد كيفي داشته و محتوا و آثار اجتماعي فعاليت‌هاي منتخب ... ديگري نظير لزوم توسعه فرهنگي، ايجاد فرهنگ توسعه، ابتكار و خلاقيت در فرهنگ و . .... مشكلات ساختاري كه عملكرد (اثربخشي و بهره‌وري) سازمانهاي فرهنگي را با .... كلان و خرد (سازمان‌هاي فرهنگي)، تهيه گزارش هاي سالانه شامل آسيب شناسي وضع ...

19. الگوی توانمندسازی مشاوران مدرسه - مشاوره کاربردی

۱۳۸۹) میتوان طبقه بندی دیگری از عوامل آسیب زای فعالیتهای مشاوره را در سه بعد عوامل درون ... زهرا کار و سامی، ۱۳۹۲)، و از سوی دیگر، لزوم بهره مندی از توانمندسازی به عنوان یک ... نقش مشاوران حرفهای مدرسه و ارائه برنامه جامع و چند فرهنگی برای راهنمایی مدارس .... آسیب شناسی صورت گرفته در پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه های ...

20. کيفی پژوهص : در‌مدارس مطاوره ‌و‌ ضناسی روان های فعاليت

چالش های فعالیت های روان شناسی و مشاوره در مدارس: پژوهش کیفی ... کیفیت، عملکرد و اثربخشی این فعالیتها دامن زده است. ... در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ از نوع هدفمند (که در پژوهش های کیفی کاربرد بیشتری دارد) انجام گرفت. ... به نگرش کارکنان مدرسه، فرهنگ حاکم بر مدرسه، فضا و ... شناسایی و طبقه بندی آسیبهای فعالیت های روان شناسی.

21. بررسی جایگاه تربیت اعتقادی در برنامه درسی دین و زندگی دوره دوم ...

جایگاه تربیت اعتقادی در برنامه درسی دین و زندگی دوره دوم متوسطه و آسیب شناسی آن. ٥٠. م. قدمه. تربیت دینی یکی از مقوله های زیربنایی، حیاتی و سرنوشت ساز در ...

22. تعریف اثربخشی تحقیقات | اثربخشی تحقیقات

... در حمایت از اختصاص بودجه های عمومی به پژوهش های علمی مطرح می کند و از لزوم نظامی ... به عبارت دیگر، در این نوع نگاه گستره ارزیابی فعالیت ها و دستاورد های علمی و ... هر تأثیر، تغییر، سودی که در پی یک تحقیق بر اقتصاد، جامعه، فرهنگ، ... سـخنرانی ارائـه شـده در همایش ملّی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی ... مشاهده مطالب بیشتر.

23. آسیب‌شناسی مخاطره‌پذیری اقتصاد ایران بر مبنای ... - مجله اقتصادی

10 سپتامبر 2017 ... واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : اﯾﺮان، آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،. ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎ. ی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ . . 1. ﻣﻘﺪ. ﻣﻪ. در ... ﺳﺎزی، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎدی، ﺗﺒﯿﯿﻦ ا. ﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﻫﺎی. ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ و ... ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ..... ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﺑﻪ. ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮ. ﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و. واﺣﺪﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎک .... اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻃﺮح. ﻫﺎی ...

24. ( به عنوان یک چارچوب چالش های استقرار الگوی تعالی سازمانی )EFQM ...

جهت بهبود عملکرد اقدامات و فعالیت های خود و افزایش توان رقابتی، نسبت به استقرار ابزارها و فنون جدید مدیریتی .... توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان های خود و نیز نظام اداری ..... کشور با هدف نیل به اثربخشی بیشتر، باید توجه و اهتمام ...... آسیب شناسی.

25. صدای معلم | آسیب شناسی کانون های فرهنگی و تربیتی در آموزش و ...

25 فوریه 2017 ... آسیب شناسی کانون های فرهنگی و تربیتی در آموزش و پرورش : خرید و فروش فراغت ؟ ... صورت پایلوت در سراسر کشور و در سه محور جوانه ها، انجمن ها و فعالیت های عمومی ... مدرسه هم برخوردار نیست/ والدین ، اطمینان بیشتری به مراکز وابسته به آموزش و ... درست فرهنگی دانش آموزان و بالاخره افزایش اثربخشی تعلیم و تربیت ...

26. آسیب شناسی کمیته های حسابرسی - دانش حسابرسی

تشکیل کمیته ها این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. ... اثربخشی حسابرسی داخلی، استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت ... فعالیت محدود و اندک کمیته حسابرسی از جمله آسیب های کمیته حسابرسی است چراکه .... یکی از آسیب هایی که ناشی از عوامل فرهنگی بوده و در زمینه های متعددی نیز در ایران وجود.

27. آسیب شناسی سیاست های علم و فناوری در ایران - ستاد ویژه توسعه ...

این آسیب شناسی در سه دسته کلی تحلیل های ساختاری، تحلیل های کمی و تحلیل .... افزایش کارآیی و اثربخشی و میزان فعالیت های نوآورانه )اعم از خلق، تطابق، بومی .... قوانین و استانداردها، توسعه فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی، اصالح نظام مالکیت ..... آم وزش بیشتر از سایر اهداف بوده است و این درحال ی است که اکنون کشور نیازمند جذب و.

28. لزوم آسیب شناسی، تحلیل اقدامات و افزایش خلاقیت دراجرای ...

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران افزود: برگزاری نشست ها و دوره های آموزشی برای گروه های هنری و مجریان فرهنگی منتخب از این بانک اطلاعاتی، می تواند موجب ارتقای سطح آگاهی بخشی و اثرگذاری اجرای برنامه های فرهنگی شود.

29. آسیب شناسی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در ایران

در راستای آسیب شناسی ... گسترش فعالیت‌های فرهنگی ... برای مطالعه بیشتر می ...

30. آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی ...

آسیب‌شناسی طرح‌های ... برای اثربخشی بیشتر طرح ... فرهنگی لازم برای باور ...

31. لزوم حمایت خیرین و مسئولین از برنامه‌های عمرانی و فرهنگی ...

آیت‌الله مدرسی خواستار حمایت خیرین و مسئولین از برنامه‌های عمرانی و فرهنگی گروه ...

32. اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی آمیخته با یاد شهیدان بر مخاطبان جوان

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل اظهار کرد:‌ فعالیت‌های فرهنگی آمیخته با یاد شهیدان اثربخشی بر مخاطبان جوان را بیشتر خواهد کرد.

33. مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی - آسیب شناسی سازمان فرهنگی ...

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، طی بیش از یک دهه فعالیت فرهنگی و هنری به رغم خدمات و فعالیت های قابل توجهی که داشته با نارسایی ها و مشکلاتی همراه بوده که در مواقعی منجر به ناکارآمدی هایی شده است.

34. آسیب شناسی فرهنگی جامعه ی ایران

آسیب شناسی فرهنگی آفات و آسیب هایی را بررسی می کند که به عناصر تشکیل دهنده و سازنده عادات، رفتارها و کنش¬های رایج افراد یک جامعه مربوط است.

35. لزوم آسیب‌شناسی و ارزیابی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ...

... آسیب‌شناسی و ... لزوم آسیب‌شناسی و ... برگزاری فعالیت های فرهنگی و ...

36. لزوم بازتوانی و احیای اراضی در معرض آسیب/ بیش از 100 هزار ...

لزوم بازتوانی و احیای اراضی در معرض آسیب/ بیش از 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین ...

37. آغاز برنامه‌ریزی برای حج 97 / لزوم آسیب‌شناسی حج امسال در ...

آسیب های اجتماعی ; فرهنگی . ... برای حج ۹۷ / لزوم آسیب‌شناسی ... تر و جدیت بیشتر ...

38. رهیافت فرهنگی اجتماعی برای توسعه و آمایش محله هرندی

زارع، بر اهمیت پیشگیری و کاهش آسیب های ... برای استفاده بیشتر ... فرهنگی و زیرساخت های ...

39. فعالیتهای فرهنگی دانشگاه سمنان در زمینه دفاع مقدس گسترش می ...

سرپرست دانشگاه سمنان گفت: فعالیت‌های فرهنگی این دانشگاه برای آشنایی بیشتر دانشجویان ...

40. ضرورت مقابله با آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها

... آسیب‌های ... و اثربخشی فعالیت‌های ... بیشتر از طرح‌های فرهنگی و ...

41. تلاش دانشگاه برای حل مشکل اعضای هیات علمی پیمانی مشروط

بیشتر بخوانید ... لزوم آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی برای اثربخشی ...

42. لزوم هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی، تدوین تقویم فرهنگی ...

لزوم تدوین تقویم فرهنگی ... آسیب‌شناسی و ... مساجد در فعالیت‌های فرهنگی ...