پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

لزوم ایجاد صندوق های کارگشایی در هیأت های مذهبی