پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۰

لزوم مراجعه فوری به پزشک حتی در سوختگی های جزئی خمیردندان استفاده نکنید