دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۲

لگد امریکا به تقریباً هیچ !