چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۱

ماندن ترامپ در برجام یا خروج از آن؛ تصمیم های متفاوت با نتیجه یکسان