شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۰

متن آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

1. آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

8 سپتامبر 2014 ... آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی. ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب ...

2. آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 هیأت وزیران

1 ا کتبر 2017 ... ققضاوت آنلاین: در اجرای ماده 79 قانون مجازات اسلامی و تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاههای پذیره محکومان و همکاری با قاضی اجرای احکام، آیین نامه آن ...

3. آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1385

29 سپتامبر 2016 ... قضاوت آنلاین: با توجه به ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷دی ماه ۱۳۸۲ مجلس ... قَضاوت آنلاین پایگاه آموزش و نشر الکترونیکی متن، صوت، ویدیو و نرم‌افزارهای حقوقی ... آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۵ ... و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی ...

4. متن آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی | آیین نامه - شعار سال

15 ژوئن 2018 ... آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با ...

5. ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻥ ﺣﺑﺱ

ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻥ ﺣﺑﺱ، ﺍﺯ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺻﻭﺏ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﺁﻳﻳﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺭﺍﻳﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ... ﮔﻔﺗﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺁﻳﻳﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺭﺍﻳﯽ ﺍﻳﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ .ﺩﺭ ﺷﻬﺭﻳﻭﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۳ ﺑﻪ ...

6. آيا مجازات‌هاي جايگزين حبس در همه محاکم قابليت اجرايي دارد؟ - حقوقی و ...

10 مارس 2018 ... مجازات های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی ... های مسلح در جرایمی که پس از آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و ...

7. اصلی/آیا مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی‌نیز قابلیت اجرایی دارد؟

... ندارد و باعنایت به الزام موجود در متن ماده64 و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در ... حبس، بدون تشریفات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده79 قانون مجازات اسلامی‌، قابلیت اجرا .... مضافاً اینکه در تبصره ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 در ...

8. اﯾﺮان ﺣﻘﻮق در وﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺣﺒﺲ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﻘﺎﺑﻞ

ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1396. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮاي آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ. ﻣﺠﺎزات. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ. 1393. 10. ، ﻫﺮﮔﺎه. در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي ﺟﺮﻣﯽ ... ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ. ﺣﺒﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده. 79 . اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن. اﺟﺮا. ﺎنﯾ. ﻣﻨ ...... ﻣﻮاد ﻣﮑﺮر از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد، ﻟﺬا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ. رأ. ي دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ...

9. متن كامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - موسسه حقوقی سایه

4 ژوئن 2017 ... ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و .... تبصره 3 - آییننامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ ..... ماده 79- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی ...

10. قانون مجازات اسلامی جدید - ویکی‌نبشته

12 جولای 2015 ... ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات .... تبصره 3 - آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه ..... ماده 79- تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي ... تبصره- دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به طورصريح قيد و به محكوم تفهيم ميكند.

11. ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن وﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻘﺮر درآن ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. 4-114: ﺣﻜﻢ ﺑﻪ. ﻣﺠﺎزات. ﻳﺎ اﺟﺮاي آن ...... ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ. ﺻﻔﺤﻪ. 36 www.sdil.org. ﻣﺎده. 14 -154: آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ. ي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ...... ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ. ﺻﻔﺤﻪ. 79 www.sdil.org. ﻣﺎده. 47-314: در ﻣﻮارد ﻟﻮث ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ. ﺷﺎﻛﻲ.

12. اصلي كتاب قانون مجازات رقعي - معاونت حقوقی قوه قضاییه

٧٢٧. ١٧٨. ﻧﺴﺦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ. ٧٢٨. ١٧٩. ﭘﻴﻮﺳﺖ. (. ﺁﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ. ) ٧٩. ١٨١. ﻭﺍﮊﻩ ... ﻣﺎده. ـ1. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ. ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺮﺍ. ﻭﻢﻳ. ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ. ﻫﺎﻱ ﺣﺪﻭﺩ، ﻗﺼﺎﺹ،. ﺩﻳﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ...... ﻱ. ﺍﺣﮑﺎﻡ. ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﺪ . ﻣﺎده. 79. . ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ .... ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺣﻜﻢ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ.

13. Download File دانلود فایل - شورای عالی مناطق آزاد

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ. (. ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزات. ﻫﺎي ﺑﺎزد. ارﻧﺪه. ) ﻣﺼﻮب. ( 1375. و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ. راﯾﺎﻧﻪ. اي. ) 1388. ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و .... ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات. ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﻃﻖ ... از آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣـﺎده. 122 . ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ. ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ..... 79. از. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ. ﻣﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬاري ﺑـﯿﻦ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ. اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري.

14. متن کامل قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را در قالب یک فایل ... - اختبار

ماده. -۱. قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرائم و. مجازات. ها. ی حدود، قصاص، دیات و تعزیـرات، اقـدامات تـأمینی و ..... آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف. شـش.

15. بایگانی‌ها قانون مجازات اسلامی - موسسه حقوقی اعظم شفائی

ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) :هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و .... ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای ... و ماده 27 قانون مطبوعات مصوب سال 64 و طرح اصلاحی سال 79 بدین گونه بیان ... و یا لبخند شهوانی و یا نوشتن نامه عاشقانه، در این صورت مشمول این ماده نمی گردد.