شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۹

مجلس وظیفه قانون گذاری را به نحو مطلوب انجام دهد