پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۳

مجلس وظیفه قانون گذاری را به نحو مطلوب انجام دهد

1. قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شورای نگهبان قانون اساسی که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها ... اسلامی انتخاب شدند۶نفر حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی شدند ... طرح نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء  ...

2. شورای نگهبان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

از هنگام تشکیل مجلس قانون گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر ... نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. ... هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در .... CS1 عربی-language sources (ar) · مقاله‌ها با نحو منسوخ‌شده تصویر · مقاله‌های ...

3. حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای ...

دهد. که از منظر شورا،. مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صالحیت مطلق ن. دارد. ... نیست، اما به اين دلیل که با تفسیر مجلس مغايرت محتوای قانون اصلي با شرع يا ..... به. استرداد. آن. ها. اقدام. کرن. ده. بو. دند. و. نحوه. ی. وصول. و. بازپرداخت. و. استرداد. آن ..... انجام وظیفه نموده يا بنمايند پس از تصدی مقام ..... گذاری جديد نیستند و معنای درست قواعد.

4. آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی - ویکی‌نبشته

11 آگوست 2011 ... مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم ... تبصره - بازرس یا بازرسان برای انجام وظایف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد صندوق را دارند. مسئول صندوق موظف است مدارک وتوضیحات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد. ... اجتماعی شرایط لازم و کافی برای اداره صندوق به نحو مطلوب فراهم نشود به کار خود براساس ...

5. ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮراﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯾﯽ - مجله حقوقی دادگستری

ﻧﺤﻮي. ﮐﻪ اﻗﺪام ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷـﻮراﻫﺎي ﻋـﺎﻟﯽ اﺟﺮاﯾـﯽ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﻫﺎي ﯾﮏ ﻗﻮه و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﯿﺎرا. ت ﻗﻮه دﯾﮕﺮ ... دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺧﺘﯿـﺎرات ﺧـﻮد، ﺑـﺪون ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻗـﺎﻧﻮن. اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﮐﻨ. ﺪ. .... آﻧﭽﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ ﯾﺎ. از اﻧﺠﺎم آن .... ﮔـﺬاري و. وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات. را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن. ﻫﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨ. ﮑﻪ دوﻟﺖ اﺧﺘﯿـﺎر دارد .1. اﺻﻞ. 134 ..... رﺳﺪ. 5. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اداره ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺸـﻮر.

6. file_downloadدانلود فایل PDF

در ساختار نظام حاکم است که بر مطابقت قوانین مصوب مرجع قانون گذاری با اصول ... نظارت، می توان اهداف دیگری چون تأمين توازن مطلوب میان قدرت دولت فدرال ... اصل نودوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تفسیر قانون اساسی به عهده ... باید نظارت خود را پس از درخواست مقامات مربوطه انجام دهد. ..... بدین نحو که مصوبات مجلس به شورای. ۵۳۸ ...

7. تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسالمی بر مصوبات قوه مجریه

مجلس به موجب دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین ... نظام حقوقی موجود و ترسیم نظام حقوقی مطلوب چگونگی اعمال نظارت بر مصوبات .... تفکیک نسبی قوا، در راستای تکمیل وظیفه تقنینی قوه مقننه، قوه مجریه به وضع مقررات .... دیوان نمیتواند اقدامی انجام دهد و حتی صلاحیتی در ابطال مصوبات مغایر قانون پیدا.

8. عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از ... از حکومت خوب و زمینه به وجود آوردن یک حکومت با عملکرد قانون گذاری مطلوب است. ... در این مقاله عوامل هنجاری و ساختاری به عنوان متغیر مستقل و قانون گذاری خوب به ... مراتب هنجارها و ساختارها حقوقی و قواعد و مقررات نحوه تعامل دو قوه مقننه و مجریه است .

9. بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی ...

براساس اصل یک صد و هشت، 1 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری که از نمایندگان مردم ... این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. .... از آن جا که در حکومت دینی، وظیفه حکومت اجرای احکام الهی است؛ باید کسی در رأس ..... مجلس، در این مورد، این گونه بیان میدارد: «این کمیسیون باید دو کار انجام دهد: یکی  ...

10. بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی ...

با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و . ... دولت وابسته به میزان «خدمات عمومی» است که انجام میدهد و اگر دولتی قدرت انجام دادن این وظیفه را ..... این اصل نشانگر تداوم و استمرار قانونگذاری است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری همیشه ... است به گونة مطلوبی انجام دهد و سازمانهای عمومی نیز بتوانند به طور منظّم به انجام وظایف خود  ...

11. ﻣﺮزﻫﺎي ﺗﻘﻨﯿﻦ و اﺟﺮا در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان - معاونت تحقیقات ...

ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘـﺮم ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ...... ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮش ... اﺧﺘﯿﺎرات و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼ. ﻣﯽ. (. اﺻﻞ. 100. ) .18. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه. ﺗﺸﮑﯿﻞ و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. (. اﺻﻞ ...... وﻇﯿﻔ. ﮥ. ﻣﻬﻢ. ةﻗﻮ. ﻣﻘﻨﻨﻪ. اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎري از. ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮن. ﮔﺬاري. ﺑﺮاي. اﻧﺠﺎم. ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ. اي از ﮐﻤﯿﺘﻪ.

12. بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان - فصلنامه دیدگاه های ...

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ... ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ... ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم اداري ﮐﺎر آﻣﺪ، ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه .... ﻧﺎﻇﺮ، ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر در ﮐﺎر ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن. ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖ، در ﺟﺮﯾﺎن .... ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ﻧﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ، اﺟﺮاءﮐﻨﻨﺪه وﻇﯿﻔﻪ ..... ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺻﻞ ﻧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺑﻬﺎم اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را.

13. میرمحمد صادقی: قانون آزمایشی ثبات ندارد/ مجلس در امر قانونگذاری موفق ...

20 مه 2018 ... متاسفانه مجلس در امر قانونگذاری موفق نبوده و این پیام به مردم منعکس شده که این وظیفه جزو وظیفه اصلی که مجلس نسبت به آن اهتمام دارد، نیست. ... به شکل دایمی تصویب شود و مجلس بخشی از وقتش را نسبت به این کار اختصاص دهد. ... مجازات اسلامی به شکل آزمایشی اجرا شد در حوزه حقوق جزای عمومی نوآوری هایی انجام شد، از ...

14. بسمه تعالي - Iran Data Portal

مجالس قانونگذاري، تصمیمات آنها، یعني وضع قوانین و نظارت است که عموماً. توسط قواي دیگر به اجرا ... مجلس خبرگان به انجام رسید. ..... شهادت یا فوت در راه انجام وظیفه به عائلره تحرت. تکفل آنان .... قانون نحوه اجراي قانون مربروط بره. خدمت نیمه ...... دهد. درخصوص قوانین مصوب حوزه رفاه و بیمه. ها )بازنشستگي و درمان( باید اشاره کرد در این دوره.

15. بررسی تأثیر گزارش تفریغ بودجه بر تصمیمات مجلس شورای اسلامی

محصول فعالیت این مجالس قانون گذاری، تصمیمات آن ها، یعنی وضع قوانین و نظارت است که ... انجام شده چنین به نظر می رسد که برای بررسی تأثیر گزارش تفریغ بر کیفیت تصمیمات ... دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای نظارتی، وظیفه نظارت بر اجرای قانون .... نتایج نشان می دهد تفریغ بودجه در اعمال نظارت بر عمکرد.

16. متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ... ماده ۴- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی ... تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ..... زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

17. قوانین کشور سوئد

قانونی است تازه که در سال ۱۹۹۲ میلادی به تصویب پارلمان سوئد رسیده و تدوین آن ... عادی انجام گیرد، میتواند این اصول کلی ظاهر دموکراتیک را کاملا بی معنا و بی اثر سازد. ... ناشی از مردم شناخته میشد که در مجلس قانونگذاری تجسم مییافت، بخشی دیگر از ...... نیازمند چاپ اصلاحیه بوده، بویژه توجه شود که آیا چنین اصلاحیهای به نحوی مطلوب ...

18. قوانین اساسی کشورها/قانون اساسي پاكستان

22 نوامبر 2009 ... (3) مجلس شورا (‌پارلمان) مي‌تواند به موجب قانون و با توجه به اوضاع و احوال ..... (3) رييس‌جمهور مي‌تواند طي دست نوشته خود خطاب به رييس مجلس ملّي از‌مقام خود استعفا دهد. .... نداشته يا بنا به هر دليلي‌قادر به انجام وظيفه به جاي رييس مجلس نباشد، عضوي ..... 2- هر گاه شركتي يا نماينده آن به نحوي كه در قانون سال 1984([5])‌شركت‌ها ...

19. مجلس از منظر امام خمینی

3 ژوئن 2017 ... امام همگام با تأکید بر ضرورت تدوین قانون و حکومت بر طبق قانون ، به لزوم ... که در بعضی موارد ، برای قانون گذاری می توان به متن آیه و حدیث تمسک کرد و حتی آن ... می گفت : قانون برای همه و برای قوای سه گانه وظیفه معین کرده است و دخالت .... یک جور هستند در انتخابات ؛ یعنی همان آدمی که یک کار کوچکی انجام می دهد با آن ...

20. ارسال لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس - شبکه خبر

22 ژانويه 2018 ... در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است :نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری .... تبصره ۱- مدیریت محلی در انجام وظایف و فعالیت‌های محوله از سوی ... هیئت وزیران می رسد به نحوی که به تدریج طی ده سال به صورت کامل اجرا شود. ..... های معین تا میزان هشت ساعت در هفته برای مدت حداکثر یک ماه کاهش دهد. ..... اشتراک گذاری.

21. متن قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ... - دفتر امور مجلس

ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شود: ..... يا مجوز طي يک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه گذاري ... تبصره 5- كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي كنند، ... ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.

22. متن کامل طرح مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی

18 ا کتبر 2017 ... بانک مرکزی می تواند در چارچوب قانون، اقدامات زیر را انجام دهد؛. ۱. مدیریت بدهی های ... استفاده از ابزارهای مختلف سیاست گذاری پولی به صلاحدید خود؛. ۶. انجام معاملات .... قصور در انجام وظیفه به دلیل مشکلات جسمی یا روانی؛. ۶. ... تصویب راهبردها و اصول کلی نحوه نظارت بر نهادهای تحت نظارت بنا به پیشنهاد سازمان نظارت؛. ۴.

23. اصل مقاله (9238 K) - دانشگاه تربیت مدرس

تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف ... اساسی که به نحو شایسته ای از امنيت حرفهای و سلامت خاطر نمایندگان حمایت ... شناسایی حق مصونیت قانونی به معنای واقعی را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در .... اما پارلمان به شکل واقعی آنگاه معنا مییابد که قانونگذاری، امری پیش ساخته و از پیش.

24. قوه مقننه و حکومت داری خوب - خبرآنلاین

22 آگوست 2012 ... اگر چه نحوه توسعه و چگونگی کار قوه مقننه در کشورها دارای تنوع است، اما ... فرایند قانون‌گذاری با توجه به منافع حداکثر عموم مردم، از مباحث خاص و .... هنگامی که نفوذ و تأثیر قوه مقننه افزایش یابد، ممکن است دیگر قوا را تحت‌الشعاع نفوذ خود قرار دهد. ... یک محاسبه نهایی در اقدام اعضاء و رهبران پارلمان برای انجام امور وجود دارد ...

25. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آئین نامه اجرایی آن بسته ویژه ...

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳـﯽ ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر را ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ. دارد ... ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﺳﺎل. 90. ﻣﯽ ...... ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻫـﻢ اﯾـﻦ. اﺷﮑﺎل ﻗﺎﺑﻞ ر.

26. یک نماینده: با توجه به بیانات رهبری، احتمال پس گرفتن طرح «سوال از ...

23 ساعت قبل ... نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان ... و دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد ، افزود ... احمدی لاشکی رفع مشکلات مردم و کشور را وظیفه اصلی نمایندگان مجلس شورای ... شورای اسلامی با اعلام این که سوال تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون اساسی و ...

27. شـورای رقـابت از سال آیـنده به جـای قـیمت‌گذاری نظارت می‌کـند - خودروبانک

6 روز پیش ... در شرایط کنونی هر خودروسازی که پیش فروش انجام دهد، مانند پیش فروش مزدا 3 کار ... آن بوده است که در زمان پیش فروش، برخی خودروهای پرطرفدار، مکانیزم ها به نحوی دیده ... بر اساس اصلاحیه ماده 59 این قانون، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و ... به این ترتیب قیمت گذاری خودرو نیز براساس یک رویه قیمتی از طرف نهاد ...

28. جدیدترین خبرهای شهرستان خوانسار | خبر فارسی

نماینده شهرستان های گلپایگان و خوانسار در مجلس تصریح کرد: به لحاظ برخی سخت گیری ها و ...

29. مرکز پژوهشها - قانون مدیریت خدمات کشوری

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

30. استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 97 (استخدام در ...

آغاز به کار سیستم همکاری در فروش دیدار; فراخوان جذب مشمولین وظیفه سربازی در وزارت نیرو

31. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

32. متن کامل منشور حقوق شهروندی به سه زبان منتشر شد

متن کامل منشور حقوق شهروندی به سه زبان منتشر شد

33. مراحل قانونی خرید و فروش ملک

خرید و فروش یک ملک دلهره خاص خودش را دارد یعنی تا وقتی خریدار سندی را که به نامش خورده ...

34. استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 – نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

توضیح سایت: پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۱ ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده ۱۳۹۵) را ...

35. اختیارات کمیسیون ماده۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان

احتراما"به استضهارتان میرسانداینجانب درسال 1370 ازطریق پزشکان مجرب تهران ومازندران ...

36. استخدام دانشگاه فرهنگیان 97 (کلیه اخبار) | استخدام

متقاضیان همکاری با دانشگاه فرهنگیان لازم است بخش‌های مختلف فرم زیر را بصورت کامل ...

37. جستار - حمایت از تولید ملی - KHAMENEI.IR

تولید داخل و کالای ایرانی را باید تقویت کنیم. حقیقتاً بایستی به مسئله‌ی حمایت از ...

38. طرح صنعتی - iripo.ssaa.ir

درباره طرح صنعتی - حقوق مالکیت معنوی - تاریخچه حقوق مالکیت صنعتی - در بعد بین المللی ...

39. متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله

به نام خدا سلام به محضر ولي عصر عج الله تعالي فرج الشريف سلام بر روح پرفتوح امام خميني ...

40. چكيده: - conf.semnan.ac.ir

... را به شکل مطلوب پایش و ... خودش را انجام می دهد ... گذاری را از ...

41. پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

قانون مجازات مصوب سال 1392 حقوق جزای ایران را با موازین دوران ادله معنوی و لزوم قناعت ...

42. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

English ویرایش و چاپ مقاله، انجام فوری سمینار، دانلود و مشاوره رایگان، تهیه پروپوزال ...

43. ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام/از بعضی بزرگان شنیده ایم که اگر کسی قصد رفتن به جبهه را داشته ودر راه بعللی ...

44. بهترین راه برای فراموش کردن یک مقطع زمانی از زندگی با همه ...

شهر سوال ـ ابتدا بهتر بود علت و دلیل فراموش کردن یک مقطع زمانی از زندگی خود را مطرح می ...

45. دیوان امام علی ع - saqalein.com

دیوان امام علی علیه‌السلام: اشعاری که منسوب به امام علی علیه‌السلام است. مشخصات کتاب