جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۲

مجمع عمومی فوق العاده خانه مطبوعات زنجان برگزار می شود عضویت 96 نفر در ...

1. بازرسان جديد خانه مطبوعات استان بوشهر انتخاب شدند - Magiran

| درخواست عضويت | رمز خود را فراموش کرده ايد؟ ... با برگزاري مجمع عمومي عادي و فوق العاده؛ ... مازيار هوشمند افزود: ۵ نفر از اعضاي خانه نامزدي خود را براي رقابت در انتخابات ... وي افزود: مجمع عمومي فوق العاده خانه مطبوعات و رسانه هاي استان بوشهر به منظور ... و توسط اعضاي هيئت مديره هاي خانه هاي استان ها انجام شده بود، كه اين مهم، مي بايست به ...

2. همه اعضای خانه مطبوعات زنجان کارت شناسایی می‌گیرند

5 مه 2018 ... مدیر خانه مطبوعات استان زنجان با بیان اینکه کارت شناسایی مدیران مسؤول ... موجب شد صدور کارت شناسایی اعضای خانه مطبوعات استان زنجان متوقف شود. ... نفر است که از این تعداد 96 نفر موفق به طی مراحل کامل ثبت نام و عضویت شده‌اند. ... توزیع 103 هزار پاکت جشن عاطفه‌ها در زنجان/ 2 هزار مدرسه میزبان جشن عاطفه‌ها می‌شود ...

3. فراخوان چهارمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها استان زنجان منتشر شد ...

2 جولای 2018 ... به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خانه مطبوعات استان زنجان، چهارمین جشنواره ... نقاط قوت و ضعف رسانه های استان و توسعه ظرفیت های موجود مطبوعات برگزار می شود. ... ای که بیشترین آثار را در هر یک از موضوعات فوق داشته باشد تجلیل خواهد شد. ... جوایز جشنواره در بخش های اصلی شامل نفر اول در هر رشته تندیس جشنواره، ...

4. بسمه تعالي - سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

سهامی زراعی. توسط دفتر نظام های بهره برداری انجام. می شود. اطالق می گردد ... زمین و یک نفر به انتخاب وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می گردد و موظف است. مساحت ..... عضویت در هیئت مدیره، بازرسان شرکت سهامی زراعی در شرف .... آگهی صورتجلسه مجمع عمومی نوبت اول و جلسه فوق العاده درصورت عدم تشکیل مجمع عمومی ...... مطبوعات و ملزومات اداری.

5. ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ - دانشگاه زنجان

ﻧﻔـﺮ. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ،. 96. ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﯽ. و ﯾﮏ. ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯿﺎر. - 8. ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ. 175 .... ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ. ﺷﻮد. و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ. ،. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﮏ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ..... ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ..... درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ...... ﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎی داﻧﺸﮑﺪه. ﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻧﻤﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ. ﺑﻮد . -9. ﺣﺬف ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  ...

6. جدیدترین خبرهای استان تهران | خبر فارسی

5 کشته در سیل و طوفان 28 شهریور| امدادرسانی به 245 نفر| 8 استان دچار سیل و . .... را به برگزاری نشستی دوجانبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد فراخواند. ... گفت: فیلمبرداری آن تا دو هفته آینده در تهران آغاز می شود. ... سعید کنگرانی در آخرین گفتگوی مطبوعاتی خود چه گفت؟ ..... ثبت نام جهت رزرو غرفه در جشنواره کار صدف.

7. جدیدترین خبرهای استان ایلام | خبر فارسی

همایش 20 هزار نفری اقتدار عاشورائیان بسیج در ایلام برگزار می شود ... میزان 49.2 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه، خیرآباد در استان زنجان به میزان 6.1 .... تابناک ایلام :: در قرن بیست و یکم و در هنگامه ای که مطبوعات و رسانه رکن دمکراسی محسوب می شود، نقد هیچ ..... پرداخت فوق العاده مناطق جنگی شامل تمامی شهرستان های ایلام شود.

8. پخشدادگاهمفسداناقتصادی از رسانه ملی - روزنامه کیمیای وطن

18 آگوست 2018 ... کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت .... از کل واردات کشــور را شــامل می شــود؛ بنابرایــن ..... درراستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/13 مبنی بر افزایش ... متأســفانه ۱۵۰ هــزار نفــر تریبونــی در اختیــار ندارنــد؛ امــا ...... رسـانه اسـتان بـرای عضویـت در خانـه مطبوعـات.

9. ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺎ - کدال

28 مه 2018 ... 96. 13. 1. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم. ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺎرس ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ). در ... ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ، از ﮔﺰارش ﺣﺬف ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ... ﻧﻔﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ... ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺟﻬﺖ اﺗﻮﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﯽ و اﻋﻄﺎي ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ... ﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸـﻮر و واردات ﻣـﻮاد ... ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ. 27.

10. استان گیلان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تراکم جمعیت در این استان با ۱۷۷ نفر در هر کیلومترمربع جایگاه سوم را در ایران دارد. .... این جنگل‌ها که از آن به نام‌های جنگل‌های مرطوب یا کاسپی یاد می‌شود ارزش‌های زیست‌محیطی ..... جنگلیها در زمانی فوق‌العاده کوتاه خود را در گیلان تثبیت کردند. ... و خسارات عمده‌ای به تأسیسات و اماکن عمومی در استانهای گیلان و زنجان که متأثر از این زمین‌لرزه ...

11. آرشیو خبرها - خانه فرهنگ گیلان

نفر دوم جایزه ادبی طنز ایران، محمود رضایی، عضو «کانون داستان چهارشنبه رشت» در .... بریکولاژ 6 / رشت / 1395 و پرفورمنس «مرگ عادلانه تقسیم می‌شود» پنج‌شنبه 7 مرداد ... مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیات مدیره و بازرسین خانه‌ی فرهنگ گیلان ساعت 10 ...... انتخابات 9 اسفند، هیأت موسس خانه، برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده را تقاضا کرد.

12. پیام جهاد ۱۶۹ - جهاد دانشگاهی

21 مارس 2011 ... آمار مسافرت ایرانیان در نوروز 96 123 ... مدیـران روابـط عمومـی و رابطان خبـری پرتـاش واحدهای ... رشـــته محمدعلـــی فروغـــی از کشـــور افغانســـتان نفـــر .... سطح مسابقات می شود و جذابیت آن برای دانشجویان و ...... جهاددانشگاهی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد ...... جلســـه فوق العـــاده کانـــون تفکـــــــر راهبـــردی.

13. لرستان - بیان روز

گردهمایی مدیران پایگاه های اینترنتی لرستان برگزار می شود/دعوت از علاقمندان ..... پایگاه اطلاع رسانی بیان روز:ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد روز دوشنبه طی ...... بیان روز:مدير کل کميته امداد استان گفت : 4 هزار و 900 نفر از ثبت نام کنندگان در ...... شهرستان پلدختر با تولید 83 درصد نفت لرستان از اهمیت فوق العاده ای در تولید ...

14. شیخ ابراهیم زنجانی؛ زمان، زندگی، اندیشه - بصیرت

شیخ ابراهیم چنانکه خواهد آمد خود از ماسونهای عصر مشروطه بود و در دو مجمع ماسونی ... وی در خاطرات خود بدون کمترین اشاره به واقعیات فوق او را «آدم فوق‌العاده با عقل و ..... برای زنجان دو نفر نماینده معین گردیده، امر شده نماینده را انتخاب کرده به مرکز فرستند. ... و قدرت خارق‌العاده»، چگونه می‌شود که آخوند با وکالت شیخ ابراهیم مخالفت ورزد و در ...

15. پرداخت وام ضروری بازنشستگان 19 ساله شد - صندوق بازنشستگی ...

گذشــته اولویت همکاری و تعامل صندوق با بازنشستگان بوده، به نظر می رسد، در. سال جاری می توان .... فوق العاده مدیریت بنده کســور بازنشســتگی ... نفر بازنشســته کشوری ســاکن کشور های 28 ، چهار هزار و95 در ســال ... صفحه جدیدی هدایت می شود که توضیحات کاملی ... و بازنشستگان کشوري در مشــهد مقدس برگزار شد، اظهار داشت: تجربه.

16. اساسنامه جامعه معلولین ایران

پرداخت حق عضویت سالیانه مصوب هیات مدیره وقت جامعه معلولین ایران که با ملحوظ ... مجمع فوق العاده نمایندگان می تواند عندالزوم نسبت به تغییر ضوابط فوق تصمیم ... در هر دوره، انتخاب حداکثر دو نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل هیات مدیره هر شعبه به ..... هر جا که در این فصل از اساسنامه اختصاراً از مجمع عمومی یاد شود منظور هر دو نوع آن است.

17. j _111_.docx - روزنامه رسمی

ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ اﺳﺖ، دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ را ﻗﺮاﺋـﺖ .... ﮔﺬاران ﻓﻮق. اﻟﻌﺎده ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ. ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮي ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳـﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ و اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ ..... ﻫﺎي ﻏﯿﺮداﺋﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ... ﮐﺎخ. ﻧﺸﯿﻨﺎن و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎخ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از آب، ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﺮق و ﮔﺎز راﯾﮕـﺎن. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﻬ ... آﻗﺎي ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ! ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎخ. ﻧﺸﯿﻨﺎن و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣـﯿﻦ. ﻫـﺎي ﻣﺰروﻋـﯽ را ﺗﻘﺴـﯿﻢ. ﮐﺮده. اﻧﺪ، ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي.

18. اوضاع اقتصادی کشـور سـال آینـده بدتـر می شـود - روزنامه اقتصاد پویا

18 مارس 2018 ... صفحه 3در آستانه سال 97 و با بسته شدن پرونده آنچه در اقتصاد سال 96 بر ... نوروز موسم خانه تکانی دل ها بر هموطنان عزیز مبارک باد ... بازار رایانه می شود، اما در شب عید امسال تقاضای زیادی از سوی مردم برای ...... هیات رییســه و رییس اتاق اصناف برگزار ..... سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱7/۱۰/۹۶ شرکت بیمه سرمد.

19. مجمع عمومی فوق العاده خانه مطبوعات زنجان برگزار می شود ...

رئیس خانه مطبوعات استان زنجان گفت: مجمع عمومی فوق العاده خانه مطبوعات زنجان همچون ...

20. مجمع عمومی فوق العاده خانه مطبوعات همدان برگزار می‌شود ...

وی بر حضور فعال اعضای خانه مطبوعات در این مجمع تاکید کرد و گفت: این مجمع فوق‌العاده بوده و برای رسمیت یافتن حضور دو سوم اعضا الزامی است.

21. آگهی مجمع عمومی فوق العاده خانه مطبوعات استان لرستان(نوبت دوم)

بازرس خانه مطبوعات استان لرستان خبر داد: بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم خانه مطبوعات استان لرستان می رساند که مجمع فوق العاده این خانه در تاریخ 96/11/2 روز دوشنبه ساعت 13 عصر در محل مجتمع شهید آوینی خرم آباد، تالار بهمن برگزار خواهد شد.

22. « خانه مطبوعات ایران

... برگزار می شود. ... مجمع عمومی فوق العاده در 15 ... عضویت در خانه مطبوعات ...

23. خانه مطبوعات خراسان رضوی - صفحه اول

اعضای خانه مطبوعات خراسان رضوی ضمن اعتراض به اضافه شدن شرط ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای عضویت در خانه مطبوعات استان، اصلاحات اساسنامه خانه مطبوعات خراسان رضوی را تصویب کردند.

24. مجمع عمومی فوق العاده شهرک های صنعتی زاگرس و گلبرگ برگزار شد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شهرکهای صنعتی زاگرس و گلبرگ شهر قدس با حضور مسئولان و مدیران واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک برگزار شد.

25. خانه مطبوعات استان یزد -شماره ثبت 594

... مجمع عمومی فوق العاده ... ع یزد برگزار می شود ... عضویت در خانه مطبوعات ...

26. با برگزاري مجمع عمومي فوق‌العادهاساسنامه خانه مطبوعات ...

مجمع عمومي فوق‌العاده خانه مطبوعات گيلان با حضور اعضاي آن برگزار و اساسنامه اين خانه اصلاح شد.