سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۹

محمد معتمدی: برخی از همکارانِ من از بیان اینکه آثارشان پاپ است، ابا دارند