دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۳۷

مذاکره درباره مسائل امنیتی و دفاعی قابل پذیرش نیست