چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۴۶

مرحله دوم طرح افزایش تاب آوری و توان افزایی در هرمزگان دنبال خواهد شد